Fastlegen og sykehjemspasienter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utbetaling av basistilskudd for sykehjemspasienter gir ikke fastlegene uberettigede ekstrainntekter. Det er ingen uenighet mellom staten og Legeforeningen om dette.

  Sykehjemspasienter skal fortsatt stå på fastlegens liste. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Sykehjemspasienter skal fortsatt stå på fastlegens liste. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Flere oppslag i pressen samt uttalelser fra politisk hold, har gitt inntrykk av at fastleger får urettmessige inntekter fordi de også mottar et tilskudd (per capita) for listepasienter som blir innlagt på sykehjem, selv om sykehjemmet overtar ansvaret for legetjenesten til disse.

  Slike fremstillinger vitner både om manglende kjennskap til de vurderinger som ble foretatt av myndighetene i forbindelse med innføringen av fastlegeordningen, og til gjeldende lovgivning om ordningen.

  Fortsatt på listen

  Fortsatt på listen

  I forbindelse med innføringen av fastlegeordningen vurderte man om pasienter med institusjonsopphold fortsatt skulle stå oppført på fastlegens liste. Helse- og omsorgsdepartementet kom til at ansvaret for medisinsk oppfølging og behandling av pasienter i institusjon skulle overføres til institusjonen, men at pasientene fortsatt skulle stå på listen (1). Man vurderte særskilt om det tilskuddet som fastlegen får per pasient (per capita-tilskuddet) skulle bortfalle når pasienten var innlagt på sykehjem. Under henvisning til at det ikke fantes noe sentralt register over hvilke pasienter som befant seg på sykehjem til enhver tid, mente departementet at det ville kreve uforholdsmessig store administrative ressurser å trekke ut disse pasientene fra tilskuddsordningen. Det ble også vist til at fastlegen uansett ville ha plikt til å beholde pasienten på listeplass, og kunne ha noe arbeid med pasienten under institusjonsoppholdet, for eksempel ved henvendelser fra institusjonen eller pasienten og ved tilrettelegging av tilbud før utskriving. På denne bakgrunn la departementet til grunn at per capita-tilskudd burde utbetales så lenge en pasient står på pasientlisten, uavhengig av institusjonsopphold.

  Teknisk beregning

  Teknisk beregning

  Ved innføringen av fastlegeordningen hadde man en totalpott (summen av refusjoner og driftstilskudd etter gammel ordning) som skulle fordeles på de nye elementene – refusjon, basistilskudd og utjamningstilskudd. I beregningen av basistilskuddet, allerede fra innføringen av fastlegeordningen, ble det tatt hensyn til at sykehjemspasientene fortsatt skal stå på fastlegens liste i tråd med hva som allerede var bestemt (1) Fordelingen av den totale økonomien i fastlegeordningen er med andre ord basert på dette.

  I kommentaren til fastlegeforskriften § 8 står det presisert at en person som oppholder seg i institusjon fortsetter å stå på fastlegens liste og at fastlegen mottar per capita tilskudd for denne (2).

  Det er derfor kun foretatt en teknisk beregning, og det er ikke slik at legen ville fått mindre inntekt totalt sett dersom ordningen ble gjort om og disse pasientene trukket ut. Hadde man lagt til grunn at disse pasientene skulle tas ut av legens liste når de fikk plass på sykehjem, ville basistilskuddet per pasient på legenes lister med andre ord blitt høyere.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=144287

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media