Lars Duvaland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Duvaland

Lars Duvaland
10.09.2001
I en dom avsagt 15. juni 2001 tok Høyesterett stilling til utskrivning fra psykisk helsevern etter den nye loven som trådte i kraft 1. januar 2001. Saken dreide seg om en 61 år gammel mann som hadde...
Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland
10.09.2001
I kjølvannet av momsreformen har Justisdepartementet sendt et rundskriv til landets namsmenn (G21/2001) om moms på inkassotjenester og konsekvenser for ikke-avgiftspliktige virksomheter, slik som...
Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland
20.05.2001
Den mest sentrale bestemmelsen finnes i helsepersonelloven § 9, der det i 1. ledd står ”Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er...
Lars Duvaland
28.02.2001
Etter oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet avgav Kjønstadutvalget 31. mai 2000 NOU 2000: 16 Tobakksindustriens erstatningsansvar (1). Her utredes både de faktiske og de rettslige sider av...
Lars Duvaland
07.01.2011
Legeforeningen og Statens pensjonskasse har inngått en ny avtale som stiller nye og strenge krav til utlevering av pasientjournal. Statens pensjonskasse fremmet våren 2009 et ønske om en veiledende...
Lars Duvaland
13.05.2014
EUs kvalifikasjonsdirektiv er revidert. I direktivet er det gjort endringer som vil få betydning for norske leger. Kvalifikasjonsdirektivet legger til rette for gjensidig godkjenning/konvertering av...
Lars Duvaland
16.09.2014
En overlege ble frifunnet av Høyesterett for å ha ødelagt bevis for politiet. Han hadde handlet i tråd med taushetsplikten, og dette satte straffansvaret til side. Saken bør føre til en gjennomgang...
Lars Duvaland
24.03.2015
Utøvere av alternativ behandling kan bli både straffeansvarlige og erstatningsansvarlige dersom de påfører en pasient skade – eller dersom pasienten blir skadet som følge av råd om ikke å oppsøke...
  •