Kirsten Myhr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten Myhr

Kirsten Myhr
12.03.2009
Noskapin er et hostestillende middel som stort sett bare brukes i Skandinavia. Informasjon om stoffets egenskaper er derfor begrenset. Det er reseptfritt, og eventuell interaksjonsrisiko med andre...
Kirsten Myhr
09.02.2006
AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) er den hyppigste nevrologiske atferdsforstyrrelsen hos barn. Diagnostikken kan være vanskelig og behandling med amfetamin eller metylfenidat...
Kirsten Myhr
09.02.2006
Jeg viser til min artikkel om atomoksetin ved behandling av AD/HD i dette nummer av Tidsskriftet ( 1 ). Etter at manuskriptet ble sendt inn for publisering, er det tatt inn en advarsel i...
Jørund Straand, Kirsten Myhr
20.02.2002
Avhengighet kan være så mangt. Noen ganger ønskelig – som regel ikke. Noen blir avhengige av alkohol, tobakk og piller – andre av trening. Men kan leger også bli legemiddelfirmaavhengige? Selv om...
Kirsten Myhr
10.12.2002
Jeg takker for kommentarene. Det at preparatomtalene nå er tilgjengelige på nettsiden skjedde etter at artikkelen var levert Tidsskriftet. Bra! Bjartveit og medarbeidere påpeker at preparatomtaler...
Kirsten Myhr
10.11.2002
1990-årene brakte store endringer i norsk og europeisk legemiddelpolitikk. Norge valgte å tilpasse seg deler av EUs regelverk på legemiddelområdet fra 1994 og ble fullt integrert fra 2000. Antall nye...
Kirsten Myhr
20.08.2001
Hans Petter Aarseth intervjues i Tidsskriftet nr. 16/2001 om forholdet mellom legene og legemiddelindustrien (1). Han uttaler at det offentlige svikter sin rolle i å gi legemiddelinformasjon til...
Kirsten Myhr
30.10.2001
Börje Wallheden spør i et korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 21/2001 (1) om det ikke er behov for kolloidalt sølv som et hjelpemiddel for skolemedisinen, og refererer til en hjemmeside på...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
18.10.2011
Given today’s pharmaceutical markets, it is difficult to develop new drugs for diseases that primarily affect people in developing countries. Supplementary business models are needed to address this...
Kirsten Myhr
18.10.2011
Essential medicines are those that satisfy the priority health care needs of the population. Access to essential medicines is a human right. Why do these medicines have a price that makes them...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
18.10.2011
Med dagens legemiddelmarkeder er det vanskelig å få utviklet nye legemidler for sykdommer som først og fremst rammer befolkningen i utviklingsland. Det er behov for nye forretningsmodeller som kan...
Kirsten Myhr
18.10.2011
Essensielle legemidler er slike som tilfredsstiller de prioriterte helsebehovene til en befolkning. Tilgang til essensielle legemidler er en menneskerettighet. Hvorfor har disse legemidlene en pris...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
15.11.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2016 – 8 I kronikken i Tidsskriftet nr. 20/11, s. 2016, tredje spalte, skal det i første setning under mellomtittelen stå: Verdens helseorganisasjon (WHO) opprettet i...