Nye modeller for utvikling av legemidler for fattige land

Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2016 – 8

I kronikken i Tidsskriftet nr. 20/11, s. 2016, tredje spalte, skal det i første setning under mellomtittelen stå: Verdens helseorganisasjon (WHO) opprettet i 2006 et sekretariat for folkehelse, innovasjon og immaterielle rettigheter.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler