Jorunn Fryjordet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jorunn Fryjordet

Jorunn Fryjordet
06.09.2007
For tredje gang drar Legeforeningen og Helse Sør-Øst i gang ledelsesutviklingsprosjektet Frist meg inn i ledelse. Prosjektet arrangeres for å motivere og rekruttere flere kvinnelige leger til...
Jorunn Fryjordet
01.03.2007
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å ivareta de ansattes rett til medbestemmelse og dialog ved overgangen til nytt regionalt helseforetak. 6. februar inviterte departementet alle...
Jorunn Fryjordet
09.08.2007
Sentralstyret har besluttet at det designmessige uttrykket rundt Asklepios skal kunne variere, avhengig av om Asklepios skal benyttes som et segl eller være en del av et designmessig hierarki...
Jorunn Fryjordet
29.03.2007
Legeforeningen har nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide det faglige innholdet i lokalsykehusfunksjonen i psykiatri. Legeforeningens landsstyre vedtok i mai 2006 at det skal...
Jorunn Fryjordet
15.03.2007
Det var en meget vellykket annen samling av «Frist meg inn i ledelse» som gikk av stabelen på Soria Moria hotel og konferansesenter i begynnelsen av februar. Seminaret spente fra spennende foredrag...
Jorunn Fryjordet
11.06.2009
– Den store oppslutningen om Allmennlegeforeningens andre ordinære landsrådsmøte er et vitnesbyrd om det brede fagpolitiske engasjementet i foreningen, sa avtroppende leder Jan Emil Kristoffersen i...
Jorunn Fryjordet
11.05.2006
Det er ikke mange helsepolitiske temaer som har vært gjenstand for så mye lokalpolitisk strid som debatten om lokalsykehusenes fremtidige rolle. Etter år med fakkeltog slo regjeringen Stoltenberg i...
Jorunn Fryjordet
26.08.2004
– Dagens takstsystem for offentlige og private laboratorier og røntgenvirksomheter er foreldet og trenger en gjennomgripende revisjon. Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Helse- og...
Jorunn Fryjordet
16.12.2004
Legeforeningen ser fortsatt behov for å begrense utgiftsveksten til legemidler og har ingen avgjørende motforestillinger mot trinnmodellen. Dette skriver Legeforeningen som svar på en høring fra...
Jorunn Fryjordet
12.08.2004
Forholdet til legemiddelindustrien, fastlegeordning, omstrukturering av spesialisthelsetjenesten, nye pasientrettigheter og sykmeldingsproblematikken er noen av de mange utfordringene de nordiske...
Jorunn Fryjordet
26.08.2004
Regjeringens lovendringsforslag om trygderefusjon for laboratorie- og røntgentjenester vil indirekte føre til en forskjellsbehandling mellom offentlige og private aktører – en forskjell som ensidig...
Jorunn Fryjordet
28.08.2003
Norsk radiografforbund ønsker en godkjenningsordning av kliniske spesialister innen radiografi. I den forbindelse har Legeforeningen mottatt et forslag til modell for en godkjenningsordning...
Jorunn Fryjordet
08.09.2005
Lokalsykehusenes fremtid står på den helsepolitiske dagsorden, og det er varslet at statsbudsjettet for neste år skal ta opp lokalsykehusenes fremtid på bred basis. I bestillerdokumentene til de...
Jorunn Fryjordet
06.01.2005
Legeforeningen anbefaler en sammenslåing av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, men fremhever behov for prosess i forhold til de ansatte og fagmiljøene. – En sammenslåing av de to helseregionene vil best...
Jorunn Fryjordet
03.02.2005
Legeforeningen er uenig i at pasienter med spesielt behov for COX-2-hemmere må søke om individuell refusjon etter blåreseptforskriften § 10a. Illustrasjonsfoto Health and Medicine Det fremgår av...
Jorunn Fryjordet
11.08.2005
Pilotprosjektet Frist meg inn ledelse fikk en vellykket start da 26 kvinnelige leger møttes til første samling i juni. Anne Flem Jacobsen og Annetine Staff holdt et engasjerende foredrag om fordelene...
Jorunn Fryjordet
19.05.2005
Legeforeningen mener at regjeringen ikke går langt nok i å endre kravene for å få refusjon for legemidler etter individuell søknad. Dette kom til uttrykk da Legeforeningen møtte Stortingets...