Medbestemmelse og dialog

Jorunn Fryjordet Om forfatteren
Artikkel

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å ivareta de ansattes rett til medbestemmelse og dialog ved overgangen til nytt regionalt helseforetak.

6. februar inviterte departementet alle arbeidstakerorganisasjonene til informasjonsmøte om bakgrunnen for Regjeringens beslutning, foreløpig tidsplan og orientering om forslag til medbestemmelsesavtale.

Ingrid Høymork og Vidar Steine fra Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at det meget raskt skulle forhandles frem en medbestemmelsesavtale i tråd med den som ble fremforhandlet ved etableringene av de regionale helseforetakene i 2001. Videre skal det nedsettes en prosjektgruppe som skal møtes minst annenhver uke og forberede overgangen der arbeidstakerorganisasjonene skulle være representert. Her ble arbeidstakerorganisasjonene utfordret på hvem som kunne representere helheten. Det ble rask enighet om at det i arbeidsgruppen skulle være én representant fra hver av de fire hovedsammenslutningene (Akademikerne, YS, UNIO, LO) samt én representant fra SAN. Videre orienterte departementet om at det snarlig skal settes ned et interimsstyre som skal forberede overgangen til det nye Helse Sør-Øst RHF. Arbeidstakerorganisasjonene ble i fellesskap bedt om finne frem til fire personer som kunne representere de ansatte inntil formelt valg kan skje, trolig i september-oktober.

Anbefalte artikler