()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide det faglige innholdet i lokalsykehusfunksjonen i psykiatri.

  Legeforeningens landsstyre vedtok i mai 2006 at det skal arbeides videre med lokalsykehusfunksjonen i psykiatri. Sentralstyret mente at Landsstyrets vedtak best ville ivaretas ved at det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan balansere ulike hensyn innenfor lokalsykehusfunksjonen i psykiatri, angi tiltak for god samhandling med øvrig helsetjeneste og se de helsepolitiske implikasjoner ved eventuelle anbefalinger.

  Arbeidsgruppen skal utrede lokalsykehusfunksjonen i psykiatri når det gjelder kompetanse, kvalitet og bemanning som norm for lokalsykehusfunksjonen. Den skal også sette i gang en utredning for å integrere lokalsykehusfunksjonen i psykiatri og somatikk når det gjelder samarbeid, samlokalisering og ansvarsdeling.

  Gruppen vil bestå av to representanter for Norsk psykiatrisk forening hvorav den ene skal ha erfaring fra et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Sentralstyret mente det var viktig at gruppen har tilstrekkelig kompetanse fra fagfolk som arbeider i disse sentrene. I tillegg har Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Norsk forening for allmennmedisin, Praktiserende Spesialisters Landsforening, Allmennlegeforeningen, Overlegeforeningen og Yngre legers forening en representant hver i gruppen. Lederen av arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten Lokalsykehusenes fremtidige rolle er også bedt om å delta for å bidra til helheten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media