John Nessa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Nessa

John Nessa
19.04.2007
Wilhelmsen, I. Kongen anbefaler Holdninger for folket. 106 s, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2006. Pris NOK 229 ISBN 82-92023-71-2 Dette er ei bok for deg, som del av det norske folkefellesskapet...
John Nessa
18.01.2007
P, Elsass P., Lauritsen Humanistisk sundhedsforskning 240 s, tab. København: Hans Reitzels forlag, 2006. Pris NOK 298 ISBN 87-412-0382-8 Distinksjonen mellom humanisme og naturvitskap finst på alle...
John Nessa
13.12.2007
Allan, C. Poppy Shakespeare – ser på galskap fra innsiden. 399 s. Oslo: Pantraguel, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-7900-250-5 «Siden det fins fengsler og galehus, er noen nødt til å sitte der.» Dette...
John Nessa
13.12.2007
Pollestad, KA. Peters svar Kristendom for dannede hedninger og lunkne kristne. 239 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris NOK 339 ISBN 978-82-02-27457-3 Sjølv om det blir påstått, mellom anna av Kjell Arild...
Dagfinn Haarr, John Nessa
28.06.2007
Opioidmisbruk er en lidelse med høy sykelighet og dødelighet. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med metadon eller buprenorfin (Subutex) i høydose kan redusere dødeligheten ( 1 ). Det er antatt...
Dagfinn Haarr, John Nessa
18.10.2007
Rusmiddelavhengige har generelt svake pasientrettigheter, og fristbrudd i forbindelse med ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten hører med til dagens orden. Klageretten blir også i liten...
John Nessa
23.08.2007
Engebretsen, E. Hva sa klienten? Retorikken i barnevernets journaler. 132 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2007. Pris NOK 239 ISBN 978-82-02-24969-4 Medisinsk vitskap handlar oftast meir om tal enn...
John Nessa
13.03.2008
Ingstad, B. Medisinsk antropologi En innføring. 286 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 398 ISBN 978-82-450-0502-8 Antropologi er ikkje noko mindre enn læra om mennesket. Fellesnemnaren er...
John Nessa
04.12.2008
Larsen, Ø Nylenna, M Hagestad, K Samfunnsmedisin 654 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 695 ISBN 978-82-05-34459-4 Samfunnsmedisin handlar om grupperetta helsearbeid. Det betyr at...
John Nessa
17.04.2008
Schaanning, E. Makt og viten Tekster i utvalg. 334 s. Oslo: Unipub, 2007. Pris NOK 369 ISBN 978-82-7477-331-8 I dei moderne vitskapane om mennesket som oppstod på 1800-talet, psykiatri, psykologi,...
John Nessa, Edvin Schei, Per Stensland
25.06.2009
Prest eller psykoterapeut eller …? Illustrasjon Anne Gitte Hertzberg Eit av særtrekka i allmennmedisinen er at det er pasienten i større grad enn sjukdommen eller organsystemet som står i...
John Nessa
24.08.2006
Aristoteles Retorikk Omsett av Tormod Eide 271 s. Oslo: Vidarforlaget, 2006. Pris NOK 348 ISBN 82-7990-022-5 Vi kjenner alle Aristoteles frå filosofihistoria. Han levde frå 384 – 322 f.Kr., var lærar...
John Nessa
24.08.2006
Montgomery, Kathryn How doctors think Clinical judgment and the practice of medicine. 246 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pris USD 40 ISBN 0-19-518712-1 Kathryn Montgomery (...
John Nessa
22.06.2006
Kvelvane, Ole Idar Astronautar 205 s. Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. Pris NOK 268 ISBN 82-521-6490-0 Dag-Olav Sørensen er ein 30 år gamal arbeidsledig akademikar som har tulla vekk store deler av...
John Nessa
06.04.2006
Rosenberg, Göran Plikten, profitten og kunsten å være menneske 227 s. Oslo: Flux forlag, 2005. Pris NOK 298 ISBN 82-996657-7-9 I Palazzo Pubblico, rådssalen i rådhuset i Siena, har Ambrogio...
John Nessa
14.12.2006
Grimen, Harald Ingstad, Benedicte Kulturelle perspektiver på sykdom og helse 248 s, tab. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82-15-00953-0 Dei fleste vil vere samde i at kulturelle...
John Nessa
23.09.2004
Legane bør ikkje vike unna problemstillingane knytta til føreskriving og seponering av B-preparat. Fornying av resepten bør vere knytta til konsultasjonen Dei fleste legar kjenner seg igjen i...
Eivind Meland, Per Vollset, John Nessa
01.07.2004
Denne artikkelen tar utgangspunkt i motsetningen som eksisterte mellom biologisk psykiatri og Trygve Braatøys humanistiske prosjekt og terapisyn. Vi analyserer sannsynlige årsaker til at dette...
Per Vollset, Eivind Meland, John Nessa
01.07.2004
I oktober 2003 var det 50 år siden Trygve Braatøy døde nær 49 år gammel, og i november 2004 er det 100 år siden hans fødsel. Trygve Braatøy var en av de mest kjente og markante legene i vårt land i...
John Nessa
15.05.2003
Anderson, JG Goodman, KW Ethics and information technology A case-based approach to a health care system in transition. 213 s, ill. Heidelberg: Springer, 2002. Pris EUR 75 ISBN 0-387-95308-6 Health...