Inger Njølstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Njølstad

Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth
11.01.2021
Takk til Slåtsve og medarbeidere for interessante kommentarer og viktig supplerende informasjon ( 1 ) som illustrerer ett av hovedpoengene i vår kronikk ( 2 ): Det er ikke enkelt å fastslå...
Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth
20.11.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1750–3. I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1750 skal kurvene i Figur 1 hete følgende: Den mørkeblå kurven skal hete «30–89 år», og den lyseblå kurven skal hete «Alle...
Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth
12.11.2020
Det finnes ingen enkelt datakilde som viser hvor mange som har diabetes i Norge. Dette er en stor pasientgruppe, der mange også har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Bjarne K. Jacobsen, Inger Njølstad
15.02.2007
I sin sammenstilling av data om vekt og prevalens av fedme i Norge i Tidsskriftet nr. 1/2007 ( 1 ) diskuterer Elisabeth Ulset og medarbeidere sine funn i lys av data fra Tromsø-undersøkelsen som ble...
Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Inger Njølstad, Oddmund Joakimsen
15.03.2007
Hjerneslag er benevnelsen på en heterogen gruppe tilstander som inkluderer cerebrale infarkter, intracerebrale blødninger og subaraknoidalblødninger. Innenfor infarktgruppen skiller man mellom større...
Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Inger Njølstad, Marit B. Veierød
31.01.2008
Hjerteinfarkt er en multifaktoriell sykdom, og nyere retningslinjer for forebygging inkluderer beregning av samlet risiko. Det er utviklet mange risikomodeller for kardiovaskulær sykdom (ramme 1) ( 1...
Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Marit B. Veierød, Inger Njølstad
16.04.2009
Norsk risikomodell for kardiovaskulær dødelighet, NORRISK, ble publisert i Tidsskriftet i 2008 ( 1 ). Den angir tiårsrisikoen for død av aterosklerotisk hjerte- og karsykdom etter kjønn, alder,...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Inger Njølstad
16.11.2006
Ahlbom, Anders Alfredsson, Lars Alfvén et al., Tobias Grunderna i epidemiologi 3. utg. 134 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 171 ISBN 91-44037-12-0 Dette er en innføringsbok i...
Inger Njølstad, Anne Elise Eggen, Maja-Lisa Løchen
12.01.2006
Artikkelen av Tor Melberg og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 21/2005 ( 1 ) medførte store oppslag i mediene om diskriminering av hjertesyke kvinner ( 2  –  4 ). Førsteforfatteren bekreftet i et...
Mons Lie, Sidsel Graff Iversen, Grethe S. Tell, Inger Njølstad
05.02.2004
Det må etableres et nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer i Norge. Dette bør skje ved å utnytte Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og de medisinske kvalitetsregistre som...
Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen
09.01.2003
Det har vært hevdet at kvinner blir systematisk ekskludert fra medisinsk forskning ( 1 ), men påstanden blir noen ganger imøtegått ( 2 ). I utredningen Kvinners helse i Norge , heter det ( 3 ): «...
Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen
10.05.2002
Vår kunnskap om betydningen av kjønnsforskjeller i metabolismen av legemidler er begrenset. Velkjent er kjønnsforskjellen i kroppsvekt og fettvev, som gir ulike serumkonsentrasjoner av alkohol og...
Ingrid Petrikke Olsen, Kåre Augensen, Arnold Jensen, Inger Njølstad
20.08.2002
I 1998 ble 13,6 % av kvinner i fødsel forløst med keisersnitt i Norge (1). Høsten 1998 ble det i et Cochrane Review (2) anbefalt å gi antibiotikaprofylakse til alle kvinner som gjennomgår keisersnitt...