Ida Waal Rømuld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ida Waal Rømuld

Ida Waal
23.10.2008
Det var stort engasjement blant deltakerne på seminaret «Prosjekt forskning» i september. Prosjektet inngår som en del av Legeforeningens økte oppmerksomhet på medisinsk forskning. Det arbeides nå...
Ida Waal
15.01.2009
Legeforeningen er positiv til at helsemyndighetene setter søkelyset på helsemessige utfordringer knyttet til en økende frekvens av overvekt i befolkningen. En arbeidsgruppe nedsatt av...
Ida Waal
05.11.2009
Legeforeningen ser positivt på et forslag om å innskjerpe forskriften om strålevern og bruk av stråling. Det gjelder spesielt endringer knyttet til regelverk for stråling til medisinsk bruk for både...
Ida Waal
11.06.2009
Helseforskningsloven med forskrifter er viktig for fremtidig norsk medisinsk og helsefaglig forskning, mener Legeforeningen. Det er spesielt viktig at loven og forskriftene bidrar til å forenkle og...
Ida Waal Rømuld
21.10.2010
Det er nå lansert en egen nettside for informasjon om medisinsk forskning på Legeforeningens Internett-sider. Med ett klikk får man tilgang til forskningsinformasjon fra en rekke kilder. –...
Ida Waal Romuld
29.11.2011
Det er behov for økt satsning på kvalitet, mer effektiv utnyttelse av ressurser og tiltak som øker rekruttering. Det går frem av Fagerbergutvalgets innstilling NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem...
Ida Waal Rømuld
18.09.2012
– Legeforeningen mener det er viktig å ha oppmerksomhet mot betydningen av forskning som en grunnleggende forutsetning for å opprettholde og styrke kvaliteten i helsetjenesten, sier Elisabeth Søyland...
Ida Waal Rømuld
23.04.2013
Forskning er grunnpilaren i norsk helsetjeneste og en forutsetning for å opprettholde høy kvalitet i helsevesenet. Dette er også et av hovedbudskapene i stortingsmeldingen som ble lagt frem fredag 8...