Ny forskrift om strålevern

Ida Waal Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ser positivt på et forslag om å innskjerpe forskriften om strålevern og bruk av stråling. Det gjelder spesielt endringer knyttet til regelverk for stråling til medisinsk bruk for både ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

En tydeliggjøring kan føre til økt brukervennlighet og igjen til et regelverk som på best mulig måte beskytter pasienter og relevante yrkesgrupper, mener Legeforeningen.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har foreslått en ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. I et høringsbrev foreslår departementet at denne skal tre i kraft 1.1. 2010, med unntak av et forslag om å innføre grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger, som man foreslår trer i kraft 1.1. 2013.

Da forslaget til den eksisterende forskriften ble sendt ut på høring i 2003, var Legeforeningen positiv til en helhetlig samling av lov- og regelverk for stråling til medisinsk bruk, både for ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

I det nye utkastet fremhever departementet noen strukturelle og innholdsmessige endringer. Disse baserer seg på erfaringer som Statens strålevern har gjort siden innføring av strålevernforskriftene 1.1. 2004. Den viktigste strukturelle endringen er forslaget om å ta krav om forebygging av og tiltak mot radioaktiv forurensning i det ytre miljø ut av strålevernforskriftene. Hensikten er å styrke regelverket om radioaktiv forurensning ved at dette reguleres i medhold med forurensningsloven.

De viktigste innholdsmessige endringene i forslaget som departementet fremhever, er en tydeliggjøring av i hvilken grad strålevernforskriften regulerer radon, en fastsetting av grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger, og en tydeliggjøring av kompetansekrav knyttet til bruk av laser, herunder til kosmetisk bruk. Departementet har imidlertid valgt ikke å innføre krav om 18 års aldersgrense for bruk og betjeningskrav av solarier. Dette mener Legeforeningen er uheldig. I sitt høringssvar understreker foreningen at et forbud vil gi både helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster ved at det bidrar til å forebygge føflekkreft. Legeforeningen går derfor inn for en aldersgrense på 18 år.

Legeforeningen ønsker velkommen en tydeliggjøring av at forskriften også regulerer vern mot radon spesielt i barnehager, skoler og utleieboliger og en presisering av regler i forhold til dette. Samtidig er det viktig at dette følges av en veileder som definerer radonreduserende tiltak slik som departementet skisserer.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/157096.0

Anbefalte artikler