Varsler bedre kår for forskning

Ida Waal Rømuld Om forfatteren
Artikkel

Forskning er grunnpilaren i norsk helsetjeneste og en forutsetning for å opprettholde høy kvalitet i helsevesenet. Dette er også et av hovedbudskapene i stortingsmeldingen som ble lagt frem fredag 8. mars.

Legeforeningen er glad for det tydelige budskapet i «forskermeldingen» (Stortingsmelding nr. 18 – Lange linjer – kunnskap gir mulighet) om forskningens grunnleggende rolle i samfunnet. Økt forskningskompetanse er et av de viktigste virkemidlene vi har for å sikre implementering av forskningsresultater i klinisk virksomhet. Det skaper kvalitet, mener Legeforeningen. Det foreslås også å etablere tiårige nasjonale langtidsplaner for forskning. Dette er viktig for å skape en nødvendig trygghet og forutsigbarhet, men det må samtidig følges opp med tilstrekkelig finansiering.

I hovedsak må det være et offentlig ansvar å sørge for en økning i forskningsaktivitet. Legeforeningen er enig i at det er behov for å etablere infrastruktur og støttesystemer for forskning. Dette gjelder særlig for forskning i primærhelsetjenesten. Det er positivt at målet om 3 % går tydelig frem av meldingen, men det ikke er realistisk å forvente at 2/3 skal dekkes av næringslivet. Bortsett fra noen industrifinansierte større kliniske prosjekter, er privat og industriell finansiering av medisinsk forskning i Norge svært begrenset.

Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Varsler-bedre-kar-for-forskning/

Anbefalte artikler