Nye faglige retningslinjer

Ida Waal Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er positiv til at helsemyndighetene setter søkelyset på helsemessige utfordringer knyttet til en økende frekvens av overvekt i befolkningen.

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til faglige retningslinjer for forebygging, vurdering og behandling av overvekt og fedme, rettet mot primærhelsetjenesten. Arbeidsgruppen har vært delt i to undergrupper som har utarbeidet ett utkast relatert til barn og unge, og ett til voksne.

Primærhelsetjenesten er grunnmuren i helsetjenesten, og det er dit befolkningen først kommer med sine helseproblemer. Det er derfor viktig at myndighetene bidrar til at informasjon tilflyter primærhelsetjenesten, skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til utkastet. Foreningen understreker imidlertid at helsetjenesten alene ikke kan forebygge overvekt. Dette må planlegges bredt og tverrfaglig, spesielt i samarbeid med skolehelsetjenesten og kommunen for øvrig, mener foreningen.

I begge utkastene vektlegges dialogen og møtet med pasienten, samt behovet for respekt og ydmykhet overfor pasientens problemer, på en utmerket måte. Utkastene inneholder imidlertid lite som beskriver strukturelle samfunnsmessige virkemidler. Spesielt behandler høringsutkastet for voksne dette området på en lite utdypende måte, mener Legeforeningen. Dermed fremmes det en holdning om at overvekt primært er et individuelt problem hvor forebygging best ivaretas ved individuelle preventive tiltak, skriver Legeforeningen.

Veilederen for voksne inneholder en kortversjon. Legeforeningen støtter at det utarbeides en liknende for veilederen relatert til barn og unge. Dette er spesielt viktig fordi begge veilederne er omfattende dokumenter som ikke umiddelbart fremtrer som enkle oppslagverk. Både fra Norge og andre land har man erfaring med at kortversjoner vil bli mest brukt i daglig klinisk arbeid.

Legeforeningen anbefaler at veilederen inkorporeres i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Anbefalte artikler