Behov for åpnere forskningssystem

Ida Waal Romuld Om forfatteren
Artikkel

Det er behov for økt satsning på  kvalitet, mer effektiv utnyttelse av ressurser og tiltak som øker rekruttering.

Det går frem av Fagerbergutvalgets innstilling NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem. Utvalget mener det er behov for et forskningssystem som er mer åpent for mangfold og konkurranse.

De fleste midler til helseforskning kanaliseres gjennom helseforetak. Kravet om at prosjektleder må være knyttet til helseforetaket for at en søknad skal vurderes, er til hinder for fri konkurranse, mener utvalget. De foreslår å fordele en større del av helseforskningsmidlene gjennom mer åpne konkurransearenaer. Legeforeningen er enig i at tilgjengeligheten til midler for alle forskere kan bedres, men mener at forslaget kan få svært uheldige konsekvenser. En sentralisering av midlene vil svekke helseforetakenes incentiv til å prioritere forskning, samt medføre mindre forutsigbarhet i den desentraliserte, pasientnære og kliniske forskningen. Finansiering via helseforetakene har medført at leger har fått en konkurransedyktig lønn i stipendiatperioden, noe som har vært viktig for rekruttering.

Erstatningsbehovet innen medisinske fag er stort. Men samtidig som det er et større behov for medisinske doktorgrader, er den relative andelen av leger med doktorgrad synkende. Legeforeningen mener det er viktig med tiltak som øker legeandelen, både for forskning, undervisning og for veiledning av legestudenter.

Legeforeningen støtter en satsning på forskerskoler og anbefalingen om å knytte stipendiater til prosjekter som er ledet av gode forskere. Et annet viktig tiltak er oppbygging av et veiledningskorps med god veiledningskompetanse. Det er også svært viktig for rekruttering at det finnes en synlig karrierevei for legeforskere. Spesielt er det et behov for flere post.doc- stillinger, mener Legeforeningen.

Utvalgets innstilling vil sammen med innspill fra en rekke høringsinstanser, inngå i Kunnskapsdepartementets grunnlag for arbeidet med en ny forskingsmelding i 2013.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/id/181299

Anbefalte artikler