Elisabeth Huitfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Huitfeldt

Elisabeth Huitfeldt
01.11.2007
Det bør stilles klare språkkrav til EU-leger, og det er uheldig at det totale ansvaret for språkkrav legges til arbeidsgiver, mener Legeforeningen. Legeforeningen tar i en uttalelse til Helse- og...
Elisabeth Huitfeldt
20.09.2007
Forholdet mellom helsepersonellovens meldeplikt når helsemessige krav til førerkort ikke er innfridd og bioteknologilovens forbud mot bruk av opplysninger fremkommet ved gentesting er fortsatt...
Elisabeth Huitfeldt
28.06.2007
– Det kan være behov for justeringer i sanksjonsbestemmelsene i helsepersonelloven for å oppnå et formålstjenlig reaksjonssystem. Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endringer i...
Elisabeth Huitfeldt
18.10.2007
Skal verdier knyttet til en privat legepraksis være gjenstand for deling ved skilsmisseoppgjør? Hvis ja, hvordan skal verdifastsettelsen og fordelingen skje? Jusen er komplisert, men aktuell for...
Elisabeth Huitfeldt
18.10.2007
Legeforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å opprette en sentral klagenemnd for svangerskapsavbrudd, til erstatning for dagens ordning med fem regionale klagenemnder...
Elisabeth Huitfeldt
31.01.2008
Dagens regelverk knyttet til dekning av utgifter til pasienttransport er uoversiktlig, og det er uheldig at behandling av saker om pasienttransport i stor grad baserer seg på bestemmelser i et...
Elisabeth Huitfeldt
12.06.2008
1. mai i år trådte det i kraft endringer i samtykkebestemmelsen i pasientrettighetsloven § 4-6. Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet...
Elisabeth Huitfeldt
28.08.2008
Det er viktig at helsepersonell som er knyttet til voldtektsmottak gis nødvendig opplæring til å foreta undersøkelse av voldtektsofre. Dersom det etableres voldtektsmottak i tilknytning til legevakt...
Elisabeth Huitfeldt
14.02.2008
Når en lege i gruppepraksis trer ut av fellesskapet, vil dette ha konsekvenser for de øvrige legene. Hvis legen flytter sin praksis geografisk, kan dette medføre økte utgifter for de andre legene...
Elisabeth Huitfeldt
14.02.2008
Legeforeningen støtter forslaget om standardiserte, lavere timesatser til advokater i saker for Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. Helse- og omsorgsdepartementet vil endre...
Elisabeth Huitfeldt
04.12.2008
Legeforeningen skal arbeide for å øke dagens aldersgrense på 75 år for tap av autorisasjon som lege. Det vedtok sentralstyret på sitt møte i oktober. Rolf Schøyen og Julie Skjæraasen, henholdsvis...
Elisabeth Huitfeldt
16.04.2009
En styrking av fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet må ikke på noen måte medføre at kommunenes rolle i folkehelsearbeidet undergraves. Kommunene har en viktig rolle i folkehelsearbeidet...
Elisabeth Huitfeldt
12.01.2006
Legeforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at Norsk Pasientskadeerstatning skal dekke erstatning for pasientskade også i privat sektor. Pasientskadeloven gir per i dag rett til...
Elisabeth Huitfeldt
23.08.2016
Mange leger kan oppleve å motta en forespørsel fra barnevernet om å utstede en attest eller å utlevere hele eller deler av en pasientjournal. Derfor er det viktig å kjenne til hovedprinsippene for...
Anne Kjersti Befring, Elisabeth Huitfeldt
17.11.2005
Implementering av SLIM-direktivet i norsk rett innebærer at kravet til å praktisere som allmennlege for trygdens regning utvides fra to til tre år. Legeforeningen har nylig avgitt høringsuttalelse...
Elisabeth Huitfeldt
08.09.2005
Legers refusjonskrav mot trygden foreldes seks måneder etter at kravet oppstod. Regelen innebærer at legen ikke har krav på trygderefusjon for krav som fremsettes etter fristens utløp. I henhold til...
Elisabeth Huitfeldt
15.12.2005
Legeforeningen støtter i hovedsak et lovforslag om at personell som skal yte helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede skal avkreves politiattest. Plikten til å avkreve...
Anne Kjersti Befring, Elisabeth Huitfeldt
06.10.2005
Rikstrygdeverket konkluderer at det i de fleste tilfeller er hjemmelshaver som skal få tilbakebetalingskrav i tilfeller hvor det er ytet refusjon både til hjemmelshaver og vikar. Legeforeningen har...
Anne Kjersti Befring, Elisabeth Huitfeldt
20.10.2005
– Pasientrettighetsloven bør med få unntak gjelde fullt ut innen det psykiske helsevernet. Styrking av pasientrettighetene innenfor det psykiske helsevernet står sentralt i forslaget til endringer i...