Støtter endringer i pasientskadeloven

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter forslaget om standardiserte, lavere timesatser til advokater i saker for Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

  Helse- og omsorgsdepartementet vil endre pasientskadeloven slik at advokatene får lavere timesats i erstatningssaker for Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda, enn timesatsene som legges til grunn i andre saker. Departementet mener advokatutgiftene skal beregnes ut fra salærsatsen om salær fra det offentlige til advokater. Advokatene skal heller ikke ha tilgang til å kreve at pasienten dekker mellomlegget mellom den offentlige satsen og advokatens ordinære sats.

  Legeforeningen har forståelse for at departementet har behov for større kontroll med kostnadene til dekning av advokathjelp, og støtter forslaget. Imidlertid påpeker foreningen at dette kan medføre endringer i forhold til hvilke advokater som vil håndtere slike saker, og dermed en fare for redusert kvalitet i behandlingen. Man bør derfor evaluere nivået på advokattjenestene, dersom man innfører standardiserte takster, uttaler Legeforeningen.

  Fordi pasienten gjerne ønsker å benytte den advokaten han eller hun mener vil tjene saken sin best, tror Legeforeningen en endring av salærene vil medføre at flere pasienter velger å saksøke ansvarlig helsepersonell direkte, istedenfor å fremme saken for Norsk Pasientskadeerstatning. Foreningen ønsker derfor en hjemmel i pasientskadeloven som sikrer at helsepersonell ikke kan bli pålagt personlig økonomisk ansvar for pasientskader på de områdene som omfattes av ordningen.

  Hvis departementet får innført standardiserte timesatser uten å innføre en slik hjemmel, kan det også få uheldige konsekvenser for pasientene.

  – Det gjelder ulike typer beviskrav i sakene som Norsk Pasientskadeerstatning håndterer etter pasientskadeloven, og i de sakene hvor helsepersonell er saksøkt personlig, og sakene derfor blir ført for domstolene. Mens det er alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som gjelder for erstatningssakene domstolene behandler, åpner pasientskadeloven for lempeligere beviskrav. Derfor kan pasienter oppleve at de ikke når frem med krav for domstolene som de ville fått dekket under ordningen gjennom Norsk Pasientskadeerstatning, uttaler Legeforeningen.

  Legeforeningen slutter seg til forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å forlenge søksmålsfristen fra fire til seks måneder. Da får pasientene mer tid til å avgjøre om de vil bringe Pasientskadenemndas avgjørelse inn for domstolene. Det vil antakelig redusere antall søksmål som først tas ut og senere trekkes, mener foreningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media