Utgifter til pasienttransport

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dagens regelverk knyttet til dekning av utgifter til pasienttransport er uoversiktlig, og det er uheldig at behandling av saker om pasienttransport i stor grad baserer seg på bestemmelser i et rundskriv.

  Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse. Helse- og omsorgsdepartementet har nå utarbeidet et forslag til ny forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling. Dette forslaget, sammen med et forslag om endring av pasientrettighetsloven § 2-6, vil innebære en klargjøring i forhold til dagens regelverk, mener Legeforeningen.

  Bakgrunnen for forskriftsendringen er at det i 2003 ble vedtatt endringer på området for pasienttransport, ved at finansieringsansvaret ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene (RHFene). Etter at RHFene overtok hele ansvaret for pasienttransport, har Rikstrygdeverket (nå NAV) administrert ansvarsområdet på vegne av RHFene. Før overføringen av ansvaret for pasienttransport utarbeidet Rikstrygdeverket et omfattende rundskriv om forståelsen av regelverket. Dette rundskrivet har blitt lagt til grunn ved trygdens behandling av saker om pasienttransport både før og etter at finansieringsansvaret ble overført til RHFene. Departementet mener at saker om pasienttransport utelukkende bør reguleres av pasientrettighetsloven og forskrift til loven, uten at det gis instrukser i rundskriv.

  Reglene i gjeldende forskrift og rundskriv er omstrukturert, men i hovedsak videreført i forslaget til ny forskrift. Departementet har i forslaget lagt stor vekt på at pasientene skal beholde de etablerte rettighetene de har etter dagens regelverk, og har også hatt som formål å forenkle og harmonisere regelverket i forhold til dagens ansvars- og organisasjonsstruktur for pasienters utgiftsdekning.

  Forenklet oppgjørsordning

  Forenklet oppgjørsordning

  Departementet har fått innspill om at det kan være hensiktsmessig å innføre en forenklet (sjablongmessig) oppgjørsordning for å spare administrative ressurser i forhold til beregning og utbetaling av refusjon og har bedt om høringsinstansenes syn på en slik oppgjørsordning. Legeforeningen gir i sitt høringssvar uttrykk for at foreningen er skeptisk til å innføre en forenklet/sjablongmessig beregningsmåte som kan medføre at den faste stønadssatsen er lavere enn de reelle reiseutgiftene. For en del pasienter med kroniske lidelser vil en reell underdekning kunne innebære en stor økonomisk belastning som kommer i tillegg til andre utgifter relatert til sykdommen. Legeforeningen kan ikke se tilstrekkelig sterke grunner til at administrative hensyn skal gå foran hensynet til en nøyaktig dekning av de reelle utgifter.

  Les høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=131879

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media