Bård Natvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bård Natvig

Liv Monsbakken, Ida Rashida Khan Bukholm, Bård Natvig
03.03.2020
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade med påfølgende økonomisk tap...
Niels Gunnar Juel, Stein Jarle Pedersen, Kaia Beck Engebretsen, Kjetil Gundro Brurberg, Ole Marius Ekeberg, Silje Endresen Reme, Jens Ivar Brox, Bård Natvig
08.04.2019
Vi har laget en retningslinje for håndtering av atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten. Vi legger vekt på god kommunikasjon for å skape trygghet, å gjøre enkel klinisk undersøkelse, å...
Dag Bruusgaard, Bård Natvig
13.08.2009
Er fibromyalgi, kronisk tretthet og en rekke andre uforklarte tilstander uttrykk for samme syndrom? Smerter og andre såkalte diffuse symptomer er vanlige og kan gi betydelige plager og funksjonssvikt...
Bård Natvig
28.02.2002
Muskel- og skjelettsmerter er svært utbredt i befolkningen og er vanligste årsak til uførepensjonering i Norge. Det å ha plager fra muskel- og skjelettapparatet fra tid til annen er en normal...
Pernille Bruusgaard, Bente Smedbråten, Bård Natvig, Dag Bruusgaard
30.10.2000
Muskel- og skjelettplager forekommer hyppig i den voksne befolkning (1). Nyere undersøkelser har vist at også barn og unge ofte rapporterer smerter fra muskel- og skjelettsystemet (2 – 6). Dette kan...
Camilla Ihlebæk, Søren Brage, Bård Natvig, Dag Bruusgaard
02.12.2010
Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til at folk oppsøker både tradisjonelle og alternative helsetjenester og -tilbud ( 1 ). I Norge, som i mange andre vesteuropeiske land, er...
Søren Brage, Camilla Ihlebæk, Bård Natvig, Dag Bruusgaard
02.12.2010
Muskel- og skjelettlidelser er utbredt, og flere undersøkelser tyder på at forekomsten av slike plager holder seg stabil i befolkningen over tid ( 1 , 2 ). De psykiske lidelsene er blitt vanligere...
Bård Natvig
21.01.2011
Andersen, John Ektor- Smärt- och stressrelaterad arbetsoförmåga Teambaserad beteendemedicinsk rehabilitering. 467 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pris SEK 585 ISBN 978-91-44-05638-8...
Guri Aarseth, Anne H. Kveim Lie, Bård Natvig
16.10.2012
Leger kurses i å samtale med pasientene, men deres skriftlige ferdigheter får liten oppmerksomhet. Bak hver av de ca. 300 000 uføretrygdede i Norge finnes minst én og ofte flere legeerklæringer...
Guri Aarseth, Bård Natvig, Eivind Engebretsen, Anne Helene Kveim Lie
14.01.2014
Legeerklæringen ved arbeidsuførhet er ment å gi svar på om folketrygdlovens krav til årsakssammenheng mellom sykdom og uførhet er oppfylt. Vi har tidligere hevdet at kvaliteten på legenes erklæringer...