Bedre tiltak ved smerte- og  stressbetinget sykefravær

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andersen, John Ektor-

  Smärt- och stressrelaterad arbetsoförmåga

  Teambaserad beteendemedicinsk rehabilitering. 467 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pris SEK 585

  ISBN 978-91-44-05638-8

  Sykefravær og uførhet er i mange tilfeller nødvendig og hensiktsmessig. I andre tilfeller kunne uførhet vært unngått. I det helsevesenet og trygdesystemet vi har i Norge i dag har vi ikke suksess i arbeidet med å forebygge unødvendig uførhet. Vi arbeider fortsatt i for stor grad med en behandlingsmodell der rask og effektiv medisinsk behandling er det viktigste tiltaket. Og det gjør vi til tross for at andre forhold enn sykdommens alvorlighetsgrad best forklarer hvem som ender opp med uførepensjon og hvem som kommer tilbake i arbeid. Dette gjelder spesielt den store gruppen langtidssykmeldte med helseproblemer knyttet til smerter og stress. Behovet for nye innfallsvinkler og arbeidsmetoder er stort.

  Denne boken beskriver en alternativ arbeidsmodell som tar utgangspunktet i konsekvensene av sykefravær og atferd, og ikke årsaker eller diagnoser som har ført til sykefraværet. Forfatterne er ikke i tvil om at deres tankemodell og arbeidsmetoder er mye bedre enn de tradisjonelle. I innledningen sier de at «vi kommer i denna bok att beskriva ett evidensbaserat program som gör dig til vinnare, i både dina egna, den värdsökandes och i samhällets ögon».

  Boken er omfattende og grundig. Den er disponert på en uvanlig måte, ved at bl.a. noen illustrerende sykehistorier kommenteres lenge før de presenteres. Det finnes også mange henvisninger til nettbasert tilleggsinformasjon, i form av skjemaer som kan brukes i kartlegging og rapportering. Sannsynligvis bør man ikke lese denne boken fra perm til perm, men starte med et tema man er interessert i og så nøste seg videre derfra.

  Hvis man ikke lar seg forstyrre av bokens oppbygning eller forfatternes (over)tro på egne arbeidsformer, kan man finne mange gode ideer til arbeidet med sykmeldte pasienter. I siste halvdel av boken (s. 299) presenteres en tabell med 40 indre og ytre risikofaktorer for at sykefravær kan bli langvarig, og tilhørende intervensjoner for hver risikofaktor. Intervensjonene er praktisk og jordnært beskrevet, slik at man lett kan få inntrykk av hvordan de kan gjennomføres. Denne delen av boken likte jeg best, og tabellen kan være et godt startpunkt for å studere denne boken.

  Jeg tror alle som arbeider med sykmeldte pasienter kan få nye ideer og inspirasjon i denne boken. De som planlegger tverrfaglige intervensjoner av typen «Raskere tilbake» bør absolutt konsultere boken både når det gjelder teoretiske tankemodeller og praktiske løsninger. Og hvis jeg hadde vært nytilsatt direktør i NAV, ville jeg seriøst vurdert å bevilge en betydelig sum penger til en stor forskningsbasert effektstudie av et tverrfaglig tilbud inspirert fra boken, og tilpasset norske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media