Anne Kjersti Befring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring
20.09.2007
Samarbeid og felles ansvarstaking er et svært viktig supplement til arbeidsgivers styringsrett og bør benyttes der dette er mulig. Legeforeningen vil bidra i utvikling av sykehusene...
Anne Kjersti Befring
15.02.2007
Streiken ble avsluttet med meklingsløsning fredag 26. januar. Torunn Janbu og Rune Frøyland hadde stor pågang fra medier og medlemmer under streiken. Foto Lisbet T. Kongsvik Forhandlingene mellom...
Anne Kjersti Befring, Anders Taraldset
17.05.2007
Det har fra 2003 – 06 vært reallønnsnedgang for leger i helseforetakene. Nedgangen har vært størst for kvinner. Når overtidsgodtgjørelsen er medregnet (totallønn), er utviklingen for mannlige leger 3...
Anne Kjersti Befring
15.03.2007
Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven med det mål å styrke tilgangen til helsehjelp for personer med psykiske lidelser. Legeforeningen har arbeidet for å...
Anne Kjersti Befring
18.01.2007
Akademikerne brøt hovedtarifforhandlingene med NAVO 20. desember. Forberedelsene startet allerede i juni 2006. Akademikerne har arbeidet målrettet for å opprettholde progresjon i forhandlingene og...
Anne Kjersti Befring
01.03.2007
Forhandlingsprosessen med NAVO endte i brudd, med mekling, streik, ny meklingsrunde og et meklingsresultat. Bruddet 20.12. 2006 kom da posisjonen overfor Akademikerne ble uttalt som helt «låst» – og...
Anne Kjersti Befring
01.05.2008
Legeforeningen forhandler årlig om inntekts- og arbeidsforhold for næringsdrivende og ansatte leger. De innledende sentrale forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter var i mål rett før midnatt...
Anne Kjersti Befring
13.08.2009
Forhandlingsarbeidet 2009 kom nok en gang i mål innenfor de ulike forhandlingsområdene før ferieavviklingen. Det har vært en intens og spennende periode som startet med forberedelser allerede før...
Anne Kjersti Befring
11.05.2006
Det er ikke nytt at det fremsettes uriktige påstander om legers lønnsvekst. Dette skjedde også etter det første lønnsoppgjøret med de regionale helseforetakene som arbeidsgiver og NAVO som...
Anne Kjersti Befring, Frode Solberg
26.01.2006
– Vi er svært tilfreds med hvordan forhandlingene forløp og at begge parter arbeidet så konstruktivt og med tillit til hverandre, sa Steinar Marthinsen og Torunn Janbu da de undertegnet ny...
Anne Kjersti Befring
08.06.2006
Forhandlingene mellom Akademikerne og NAVO om mellomoppgjøret per 1.1. 2006 ble brutt 8. mai. Akademikerne hadde levert krav på A1 om lokale forhandlinger for alle grupper bortsett fra én. Kravet er...
Anne Kjersti Befring
05.10.2006
NAVO-Helse og Akademikerne helse gjennomførte 7. september det første forhandlingsmøtet i revisjonsforhandlingene om ny overenskomst per 1.1.2007. Rune Frøyland fra Akademikerne helse og Stein...
Anne Kjersti Befring
22.04.2004
Takk for respons på artikkelen. Det er flott å få konkrete eksempler på hvordan lovgivningen benyttes. Slik jeg ser det, gjengir du en situasjon der lovens intensjoner om ansvar og myndighet ikke er...
Anne Kjersti Befring
22.04.2004
Takk for responsen. Pasientrettighetsloven skiller ikke mellom den som har foreldreansvaret og den som har den daglige omsorgen. Daglig omsorg er ikke omtalt i loven. Informasjon til foreldre er...
Anne Kjersti Befring
07.10.2004
Omfanget av helselovgivningen er uttrykk for et ønske om å styre helsevesenet i en bestemt retning og et resultat av økende offentlig innsyn og politisk ansvar. Politisk styring av helsevesenet skjer...
Anne Kjersti Befring
01.04.2004
En pasient har rett til kontroll med hva som gis av informasjon om egen helsetilstand også overfor pårørende. Pårørende har ut fra dette tilgang til informasjon i den utstrekning pasienten ønsker det...
Anne Kjersti Befring
20.05.2004
Domstolene benytter ofte leger som sakkyndige for å belyse medisinske spørsmål. Det gjelder både straffesaker og sivile saker. Dommeren har hovedansvaret for hvordan sakkyndighet skal brukes og...
Anne Kjersti Befring
02.12.2004
Legeforeningen støtter forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide området for individuell plan til også å gjelde sosialtjenesten. Det understrekes at hensikten med dette må være å bedre...
Anne Kjersti Befring
21.10.2004
I rettssaker skal vitner bidra til å opplyse de faktiske sidene av en sak. For leger i vitnerollen gjelder mange av de samme rettskravene som til sakkyndige: Leger må opptre forsvarlig og overholde...
Anne Kjersti Befring
18.03.2004
Rundskriv fra Helsedepartementet legger til grunn 18-årsgrense ved samtykke til plastisk kirurgi. Det innebærer at foreldre må avgi samtykke sammen med ungdommen. Den helserettslige myndighetsalder...