Anne Kjersti Befring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring
08.01.2004
Helsepersonell er pålagt informasjonsansvar overfor pasienter innenfor eget fagområde – og til en viss grad overfor pasienters pårørende – som en sentral del av de tjenestene de yter. God informasjon...
Anne Kjersti Befring
04.03.2004
Det er flere aldersgrenser for barns kompetanse og myndighet i forbindelse med helsehjelp: 12, 16 og 18 år. Med ny helselovgivning fra 1. januar 2001 ble det gjort visse endringer når det gjelder...
Anne Kjersti Befring
22.04.2004
Takk for respons på artikkelen. Det er flott å få konkrete eksempler på hvordan lovgivningen benyttes. Slik jeg ser det, gjengir du en situasjon der lovens intensjoner om ansvar og myndighet ikke er...
Anne Kjersti Befring
22.04.2004
Takk for responsen. Pasientrettighetsloven skiller ikke mellom den som har foreldreansvaret og den som har den daglige omsorgen. Daglig omsorg er ikke omtalt i loven. Informasjon til foreldre er...
Anne Kjersti Befring
11.09.2003
Legeforeningen gikk inn for fastlegeordningen, og mener fortsatt at ordningen gir et godt grunnlag for å utvikle en god allmennlegetjeneste i Norge. Et hovedinntrykk er at ordningen har vært en...
Anne Kjersti Befring, Arvid Mikelsen
23.01.2003
En stor andel av den legevirksomheten som utøves i Norge, skjer gjennom privat legepraksis. Når leger er private næringsdrivende, innebærer dette at legen er ansvarlig for driften selv og at legen...
Anne Kjersti Befring
06.11.2003
Med den nye helsepersonelloven er det større muligheter for at opplysninger i pasientjournaler kan slettes. Denne endringen er en direkte konsekvens av et EU-direktiv. Med tidligere lovgivning var...
Anne Kjersti Befring, Arvid Mikelsen
06.02.2003
Kommunen skal sørge for at alle avtalehjemler i fastlegeordningen skal være besatt. Når en allmennlege i kommunen sier opp sin avtale, må hjemmelen lyses ut. Det er en rekke spørsmål av juridisk...
Anne Kjersti Befring
14.08.2003
Legen har taushetsplikt med mindre det foreligger en situasjon beskrevet i lovgivning som grunnlag for å utlevere informasjon. Det er flere unntak fra kravet om taushetsplikt: unntak som gir...
Anne Kjersti Befring
26.06.2003
Leger må være seg bevisst sin rolle ved kontakt med politiet. For politiet kan det lette etterforskningen om pasientopplysninger kan benyttes. Det kan også være i pasientens og samfunnets interesser...
Anne Kjersti Befring, Arvid Mikelsen
20.02.2003
Det har tidligere vært tvil om leger med driftsavtale kan drive sin virksomhet i selskapsformer med begrenset ansvar. Det er nå avklart at legene kan organisere sin virksomhet gjennom den...
Anne Kjersti Befring
04.12.2003
Taushetsbelagt og dokumentert informasjon kan overføres mellom helsepersonell dersom dette er nødvendig og pasienten ikke motsetter seg det. Skriftlig kommunikasjon mellom leger skjer ofte via...
Anne Kjersti Befring
23.10.2003
Rettskilder er de kildene som anses som relevante, og som kan benyttes for å finne gyldige rettslige argumenter. Riktig bruk av rettskilder er det sentrale elementet i juridisk metode. Alle gjeldende...
Anne Kjersti Befring
20.11.2003
Det stilles strenge krav til forsvarlig oppbevaring av pasientjournaler. Journaler skal oppbevares slik at uvedkommende ikke får tak i dem, og slik at det helsepersonell som behøver dem, får tilgang...
Aslak Syse, Anne Kjersti Befring
11.09.2003
Med helsepersonelloven og pasientrettighetsloven er det kommet nye regler for hvordan man skal håndtere situasjoner der foreldre nekter blodoverføring til sine barn. Før helselovreformen i 2001 var...
Anne Kjersti Befring
11.09.2003
Offentlige myndigheter er pålagt å gjennomføre anbudskonkurranser når avtalens totale verdi overstiger 200 000 kroner. Pålegget er hjemlet i forskrift om offentlige anskaffelser av 15.6. 2001 (...
Anne Kjersti Befring
10.10.2002
En lege kan havne i en situasjon der en pasient nekter å motta medisinsk behandling, selv om pasienten er opplyst om og forstår konsekvensene av sin handling. Som hovedregel skal legen respektere...
Anne Kjersti Befring, Nils J. Grytten
10.10.2002
Av de viktigste endringer som er gjort i den nye avtalen kan nevnes: Ansvar for kurativ praksis I avtalen presiseres det at legens kurative forpliktelser gjelder innenfor åpningstid. Dette er ikke en...
Anne Kjersti Befring
10.06.2002
Hva som er rettslig ansvar, er uklart for mange innenfor helsevesenet. Et eksempel på dette så man nylig i Dent-o-sept-saken, der en sentral helsebyråkrat tidlig fastslo at helsevesenet ikke hadde...
Anne Kjersti Befring
30.05.2002
Det kan være mange årsaker til at en lege ikke lenger ansees egnet til legevirksomhet. Grunnen kan være forhold som ikke kan bebreides legen, for eksempel sykdom, ved at legen får en alvorlig...