Intense og spennende forhandlinger

Anne Kjersti Befring Om forfatteren
Artikkel

Forhandlingsarbeidet 2009 kom nok en gang i mål innenfor de ulike forhandlingsområdene før ferieavviklingen.

Det har vært en intens og spennende periode som startet med forberedelser allerede før årsskiftet. Som ledd i forberedelsene er særskilte spørsmål som pensjonsordning for ansatte leger i det offentlige, kostnader til helsenett og pensjon for ansatte for næringsdrivende leger blitt utredet. Noe av arbeidet har skjedd i partssammensatte grupper. Forhandlingsarbeidet er slik sett noe som foregår gjennom hele året.

Viktig å stå samlet

Det har vært mange utfordringer. Noen har vært av en slik karakter at det har betydning langt utover den enkelte periode det forhandles om og utover det enkelte forhandlingsområdet, som forhandlingene om tjenestepensjon innenfor staten og kommuner. Rammene for forhandlingene var den vedtatte pensjonsreformen med endringer i folketrygdloven. Forhandlingsresultatet vil gjøres gjeldende også innenfor Spekter området, selv om denne arenaen ikke var direkte involvert.

Forhandlingene førte relativt raskt til brudd og mekling i slutten av mai, og det ble ikke gjennomført en ordinær mekling. Meklingen hadde mer preg av å være forhandlinger mellom staten og hovedsammenslutningene. Legeforeningen arbeider gjennom hovedsammenlutningen Akademikerne, som måtte forhandle med de øvrige hovedsammenlutningene for å kunne stå med samlede krav fra LO, YS og Unio.

Vi hadde god erfaring fra å stå samlet fra våren 2006, da alle hovedsammenslutningene presenterte et samlet krav på å beholde sosiale bestemmelser på sentralt nivå innen Spekterområdet.

Etter flere dager og netter ble det oppnådd et resultat som innebærer at bruttoprinspippet som var viktig for oss, opprettholdes. Men det gjenstår flere elementer, som leveårsjustering, noe vi må være forberedt på tas opp igjen. Vi kommer til å se nærmere på hvordan konfliktarbeidet er innenfor stat og kommune, og hvordan vi skal innrette oss som en forening som både organiserer arbeidstakere og arbeidsgiverrepresentanter.

Godt grunnlag

Innenfor Spekterområdet fikk vi et forhandlingsforløp med god progresjon og med sentrale parter som evner å løse utfordringer som oppstår underveis. Det nye forhandlingssystemet vi utviklet i 2007, sammen med Spekter, gir et godt grunnlag for god fremdrift. Ylf-gruppene fikk sitt lønnsoppgjør sentralt, mens overlegene gjennomførte gode lokale forhandlinger. Gjennomføringen av lokale forhandlinger viste at vi har tillitsvalgte med solid erfaring og innsikt i forhandlingsarbeidet. I evalueringen vil vi vurdere nærmere hva som kan gjøres med de helseforetak der de lokale forhandlingene ikke oppleves som konstruktivt.

Store utfordringer

Normaltariffen kom i havn torsdag 25.6. 2009. I år har det vært store utfordringer knyttet til tre forhold. Stortinget hadde vedtatt en økning av egenandeler på 5 % som skulle tilpasses i oppgjøret. I tillegg startet vi forhandlingene med et overheng på 3,7 % og med et merforbruk på refusjonstariffen på over 200 millioner kroner. Vi har benyttet en god del tid innledningsvis til å avklare prinsipielle spørsmål i forhold til registrert merforbruk og dekning av utgifter i privat praksis. Vi oppnådde felles forståelse med staten i flere av de sentrale spørsmålene, noe som danner et godt grunnlag for senere forhandlinger.

Forhandlingsresultatene for alle områdene er lagt ut under Forhandlingsnytt på Legeforeningens nettsider. Sekretariatet har sendt ut nyhetsbrev til tillitsvalgte innenfor alle områdene fortløpende. Det har også blitt sendt ut veiledere og annet materiell til bruk av lokale tillistvalgte.

Gode prosesser

Vi opplever at både Legeforeningen og Akademikerne har hatt gode prosesser og diskusjoner i forhandlingsutvalgene. Det bidrar til at vi står samlet og kan benytte samlede ressurser på å utvikle de ulike områdene.

Anbefalte artikler