Anette Hylen Ranhoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Hylen Ranhoff

Torgeir Bruun Wyller, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Pernille Harg, Marius Myrstad
19.05.2021
The first COVID-19 vaccination was given in Norway on 27 December 2020. Priority was given to nursing home patients because they have the highest risk of a fatal outcome from COVID-19 ( 1 , 2 )...
Torgeir Bruun Wyller, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Pernille Harg, Marius Myrstad
19.05.2021
Vaksinasjon mot covid-19 startet i Norge 27.12.2020. Det ble besluttet å starte med sykehjemspasienter, siden de har høyest risiko for dødelig utfall av covid-19 ( 1 , 2 ). Skr...
Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen*, Ingerid Laukli*, Geir Dunseth, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Heine Strand, Heidi Ormstad
08.03.2021
Ved å måle ganghastighet hos eldre personer som kommer til ordinære konsultasjoner, kan fastlegen identifisere risiko for funksjonssvikt og skrøpelighet på et tidlig tidspunkt og differensiere videre...
Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Torgeir Bruun Wyller
29.01.2021
Some frail nursing home residents in Norway have died after being vaccinated against COVID-19. Vaccination is an important measure for preventing outbreaks and deaths in nursing homes, but some of...
Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Torgeir Bruun Wyller
27.01.2021
Skrøpelige sykehjemsbeboere i Norge har dødd etter at de ble vaksinert mot covid-19. Vaksinering er et viktig tiltak for å hindre smitteutbrudd og dødsfall i sykehjem, men hos de aller sykeste og...
Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Erik Neerland, Torgeir Bruun Wyller
03.12.2020
Ved covid-19 med truende respirasjonssvikt bør verken eldre eller pasienter i sykehjem fratas muligheten til medikamentell behandling. Dokumentert effekt av medikamentell behandling og erfaringer fra...
Marius Myrstad, Anette Hylen Ranhoff
26.03.2020
The COVID-19 pandemic will affect older people and put health personnel to the test. We wish to draw attention to some main principles in acute geriatric medicine. Experiences from China and Northern...
Marius Myrstad, Anette Hylen Ranhoff
25.03.2020
Covid-19-pandemien vil ramme eldre og sette helsepersonell på prøve. Vi vil minne om noen hovedprinsipper i akuttgeriatrisk medisin. Erfaringene fra Kina og Nord-Italia viser at mange av de eldste...
Anette Hylen Ranhoff, Hans Olav Hygen, Francesco Di Ruscio, Shilpa Rao, Bjørn Heine Strand
24.06.2019
The global climate changes we are witnessing entail consequences for our health. Heat-related morbidity and death are some of these consequences ( 1 ). The association between health condition and...
Anette Hylen Ranhoff, Hans Olav Hygen, Francesco Di Ruscio, Shilpa Rao, Bjørn Heine Strand
13.06.2019
De globale klimaendringene vi nå ser, har konsekvenser for helse. Heterelatert sykelighet og død er en av disse konsekvensene ( 1 ). Sammenhengen mellom helsetilstand og påvirkning av klima er...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
25.03.2019
Delirium is an acute change in attention, awareness and cognition that arises in association with physiological changes such as illness, injuries or surgery ( Box 1 ) ( 1 ). Delirium may affect...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
13.03.2019
Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon som oppstår i forbindelse med fysiologiske endringer som sykdom, skader eller kirurgi ( ramme 1 ) ( 1 ). Delirium kan ramme alle...
Anette Hylen Ranhoff
07.02.2017
Is conferring about seriously ill nursing-home patients really that difficult? The authors of the article One patient, two worlds – coordination between nursing-home and hospital doctors in this...
Anette Hylen Ranhoff
02.02.2017
Er det så vanskelig å snakke sammen om alvorlig syke sykehjemspasienter? Forfatterne bak artikkelen Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger i dette nummer av...
Anette Hylen Ranhoff
11.09.2008
Ernæringstiltak i akuttfasen etter hjerneslag hos eldre pasienter gir bedre overlevelse. Dette gjelder trolig også for andre akutt syke eldre. Klinisk praksis i Norge på området er nedslående, og det...
Anette Hylen Ranhoff
31.01.2008
Overflytting til en intermediæravdeling i sykehjem kan gi færre reinnleggelser og reduserte kostnader i forhold til lengre opphold i sykehus For leger som arbeider i sykehusavdelinger med mange gamle...
Anette Hylen Ranhoff
17.01.2008
Rees, M Keith, LG Medical problems in women over 70 When normative treatment plans do not apply. 247 s, tab, ill. Oxon: Informa Healthcare, 2007. Pris GBP 65 ISBN 978-0-415-37352-4 Redaktørene...
Anette Hylen Ranhoff
02.12.2004
Delirium kjennetegnes ved redusert bevissthetsnivå med oppmerksomhetssvikt, redusert hukommelse og desorientering, psykomotoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser. Symptomene kommer akutt og...
Anette Hylen Ranhoff
10.03.2002
Basert på artikkel i International Journal of Circumpolar Health (21) Aksidentell hypotermi kan være en helserisiko for eldre som bor i kaldt og temperert klima. En rekke aldersrelaterte fysiologiske...
Harald Arnesen, Anette Hylen Ranhoff
10.09.2001
Minneord † Per Andersen Avdelingsoverlege dr.med. Per Andersen døde 23. juli etter lengre tids sykdom, knapt 64 år gammel. Ved hans bortgang har norsk medisin mistet en faglig,...