Aarseth HP

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aarseth HP

Aarseth HP
10.12.1999
Spesialforeninger, fylkesavdelinger og yrkesforeninger har avviklet årsmøtene sine de siste ukene. Det brede engasjementet som gir seg uttrykk gjennom forberedelsene til landsstyresakene avspeiler...
Aarseth HP
30.11.1999
Meldingen om at sykehuslegers etterutdanning fra 1.1. 2000 ikke dekkes av Utdanningsfond III, og at spesialistkandidatenes kurs bare delvis kan finansieres, har vakt sterke reaksjoner blant...
Aarseth HP
20.11.1999
Kravet til at medisinsk virksomhet skal være kunnskapsbasert, er økende. I ny lov om spesialisthelsetjeneste er forskning definert som en av sykehusenes fire hovedoppgaver. Det betyr at forskning...
Aarseth HP
10.11.1999
Legeforeningen har de siste to årene engasjert seg sterkt for å fremme medisinsk forskning. Arbeidet har både omfattet prioritering av forskningsstillinger i sentrale forhandlinger og bedring av...
Aarseth HP
30.10.1999
Den siste tiden har det vært oppslag i pressen som kunne gi inntrykk av en splittet legeforening. Særlig har det vært usikkerhet omkring fastlegeordningen og hvordan vi skal forholde oss til den...
Aarseth HP
20.10.1999
Akademikerne fyller to år i oktober. Stiftelsen av den nye forhandlingssammenslutningen tente et håp om at Legeforeningen sammen med de andre langtidsutdannede i offentlig sektor skulle komme ut av...
Aarseth HP
10.10.1999
Pressen har i sommer hatt bred dekning av den såkalte Bærum-saken. En overlege har beskyldt en kollega for å ha utført aktiv dødshjelp kamuflert som terminal sedering. Saken er til fornyet vurdering...
Aarseth HP
30.09.1999
Det er gode muligheter for å få et senter for telemedisin med internasjonal betydning ved Regionsykehuset i Tromsø. Telemedisinsk avdeling ved sykehuset har vært tidlig ute og utviklet metoder og...
Aarseth HP
20.09.1999
Debatten omkring genteknologi og forskning på gener er svært aktuell. I Tidsskriftet nr. 19/1999 tar Terje Vigen opp spørsmålet i forbindelse med EUs patentdirektiv som skal implementeres i EØS-...
Aarseth HP
10.09.1999
I mer enn 30 år har norske leger nytt godt av Legeforeningens fond for videre- og etterutdanning. Fond I ble opprettet i 1967 og gir tilskudd til generelle utdanningsformål og all formell...
Aarseth HP
30.08.1999
Høringsfristen for NOU 1999: 15 Hvor nært skal det være. Tilknytningsformer for offentlige sykehus, er gått ut og debatten om temaet er igjen aktuell. En gruppe leger har skrevet en motmelding til...
Aarseth HP
20.08.1999
Dessverre står ikke Legeforeningens medlemmer i kø når det skal velges nye tillitsvalgte. Spesielt er det vanskelig å skape interesse for vervene på lokalt nivå. Mange forbinder fagforeningsarbeid...
Aarseth HP
10.08.1999
Den tidligere kollektivavtalen mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket om direkteoppgjør for legeregninger har ikke bidratt til å ivareta legenes rettssikkerhet på en tilfredsstillende måte...
Aarseth HP
30.06.1999
Stortinget har vedtatt at kiropraktorer skal få refusjonsrett uten krav om henvisning fra lege, rett til å sykmelde for en kortere periode, rett til å henvise til spesialist og rett til å rekvirere...
Aarseth HP
20.06.1999
Forhandlingene om endringene i normaltariffen er gjennomført som forutsatt, slik at Regjeringen kunne legge frem det nødvendige beslutningsgrunnlag til Stortinget før sommerferien. I protokollen...
Aarseth HP
10.06.1999
Etter en noe vanskelig fødsel er Akademikerne etablert som en fjerde hovedsammenslutning i norsk arbeidsliv. Vi har deltatt på lik linje med de andre sammenslutningene både i forberedelsene til og i...
Aarseth HP
30.05.1999
Ideen om et bredt sammensatt nasjonalt råd som skulle ha et overordnet syn på spesialistutdanningen, ble lansert av Haffner-utvalget i 1994. Utvalget var oppnevnt av Statens helsetilsyn og skulle...
Aarseth HP
20.05.1999
Akademikerne har vært fullverdig part i forberedelsene til årets lønnsoppgjør, både i arbeidet med etter- og videreutdanningsreformen og i arbeidet med å trekke opp grensene for et forsvarlig...
Aarseth HP
10.05.1999
Uavhengig av politisk system, finansieringsordninger og organisering av helsevesenet synes det som om leger over hele verden er opptatt av spørsmål om legers autonomi. Begrepet er imidlertid ikke...
Aarseth HP
30.04.1999
Forskjellige typer misbruk har vært sett i alle samfunn til alle tider. Definisjonen av misbruk har imidlertid variert, og det er lite statistikk som sier noe sikkert om problemets størrelse. Det er...