Mer forskning i spesialistutdanningen

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kravet til at medisinsk virksomhet skal være kunnskapsbasert, er økende. I ny lov om spesialisthelsetjeneste erforskning definert som en av sykehusenes fire hovedoppgaver. Det betyr at forskning skal være en integrert del av denmedisinske virksomheten. Da må den også være en integrert del av legers grunn-, videre- og etterutdanning.

  Landsstyremøtet fattet to vesentlige vedtak. Legeforeningen vil anbefale at spesialistreglene skal endres slik atforskning kan utgjøre ett år av spesialistutdanningen. Dessuten foreslår vi at gruppeføringen av sykehus opphører og attidligere krav til gruppe I-tjeneste erstattes av krav om ett års tjeneste i en akademisk avdeling hvor krav tiltjenestens innhold blir det vesentlige. Alternativt kan tjeneste ved akademisk avdeling erstattes av en seks månedersprosjektoppgave.

  De foreslåtte endringene vil både være et kraftig signal om forskningens betydning og gi spesialistutdanningen enbedre innretning mot forskning. Etter Legeforeningens syn er dette viktige, men ikke tilstrekkelige, virkemidler. Detmå også gjøres endringer slik at den enkelte lege finner det hensiktsmessig å delta i forskning som et ledd i sinkarriereutvikling. Derfor ønsker vi at forskningskompetanse skal telle med som et fortrinn ved innstilling tilutdanningsstillinger. Det må også i større grad være mulig å kombinere forskning og spesialistutdanning i kombinertestillinger, og fordypningsstillingene må bli flere og brukes til det de var tenkt til. Men forskningskompetanse må ogsåbidra til karrieremuligheter etter at man er ferdig spesialist. Forskningskompetanse må gis lønnsmessig uttelling.Forskningskompetanse må også gi karrieremuligheter etter at man er ferdig spesialist. Det må legges til rette for atleger får mulighet til å fortsette med forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet, eventuelt ved at dehelt eller delvis i en periode kan gå ut av sin ordinære stilling for å bruke mer tid på forskning. Når forskning nåblir lovpålagt, må vi forvente at sykehuseierne tar ansvar for å rekruttere og tilrettelegge stillinger for leger medforskningskompetanse.

  Forskningskompetanse er ikke bare nødvendig for leger som selv skal drive forskning. Det er også et nødvendiggrunnlag for å kunne trekke ut av informasjonsflommen den kunnskap legen har bruk for i sin legegjerning. Debatten omhvordan leger skal oppnå denne kompetansen, er et viktig element i den medisinske grunnutdanningen. Det er derfor legerkan kalle seg akademikere. Men det må bygges videre i spesialistutdanningen. Den teoretiske del av utdanningen må blimer forskningsbasert. Skal forskning virkelig bli en av sykehusenes hovedoppgaver, må vi ha aktive forskningsmiljøersom kan bidra med forskningsbasert kunnskap i den praktiske del av spesialistutdanningen. For det akademiske året ispesialistutdanningen må det settes opp klare læringsmål med mulighet for å evaluere om målene nås.

  De medisinske fakultetene ønsker at det skal innføres en obligatorisk forskningsoppgave for allespesialistkandidater. For tiden er det imidlertid ingen europeiske land som har det i sin spesialistutdanning. En slikforpliktelse i norske regler vil derfor ikke bidra til å harmonisere våre spesialistregler med EU-landenes. Enobligatorisk forskningsoppgave for flere hundre spesialistkandidater årlig vil også legge beslag på store ressurser.Det må tenkes grundig igjennom om ikke disse ressurser kan brukes på en mer hensiktsmessig måte for å høynespesialistenes kompetanse.

  Det som haster nå er å få et regelverk som legger til rette for at forskning kan være en del avspesialistutdanningen. Samtidig kan man synliggjøre forskning som et trinn i karrierestigen. Dernest må det legges tilrette for at leger kan satse på forskning uten å bli lønnstapere.

  Hvis myndighetene virkelig mener at vi skal satse mer på forskning i medisinen, vet vi mye om hvilke virkemidler vikan bruke. Spørsmålet er om politikerne har vilje til å ta virkemidlene i bruk.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media