Annonse
Annonse
Kronikk
18.04.2018
«Pasientens helsetjeneste» er et politisk mål. Imidlertid mangler vi kunnskap om pasientenes preferanser i møte med helsetjenesten – fastlegetjenesten spesielt – og det er uklart hvordan slik...
17.04.2018
Ved forebyggende risikokartlegging i helsetjenesten kan man tidligere identifisere personer med kronisk sykdom og risiko for helse- og funksjonsfall. Tverrfaglig innsats og oppfølging kan da...
12.04.2018
Noen rusmiddelavhengige er så nedkjørte at de vanskelig kan ta standpunkt til innleggelse eller medvirke til å komme i behandling. I dag har ikke leger mulighet til å tvangsinnlegge disse pasientene...
04.04.2018
Are medical decisions based solely on facts? Should we continue developing procedures and algorithms, or should we put greater trust in our own experience and competence? Decision-making theory can...
23.03.2018
Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C gir helt nye muligheter for å utrydde en «stille epidemi» som i stor grad rammer en marginalisert gruppe i samfunnet. Helsevesenet må imidlertid...
20.03.2018
Despite long-standing research, many diseases remain without adequate pathophysiological explanations or effective treatment. Most likely, the discrepancy between efforts and results can be ascribed...
19.03.2018
Menopausal hormonbehandling med oppstart før 60 års alder har overveiende positive helseeffekter. Det viser nye studier. Nå bør retningslinjene endres slik at flere kvinner kan få hormonbehandling...
19.03.2018
Til tross for langvarig forskningsinnsats står mange sykdommer fortsatt uten adekvate patofysiologiske forklaringer og effektiv behandling. Avviket mellom innsats og resultat kan trolig tilskrives...
06.03.2018
The majority of Norwegian coronary patients fail to change their lifestyle behaviour and miss the recommended treatment targets for cholesterol and blood pressure after discharge from hospital...
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...