Les mer om

Artikkel

Å dø hjemme

Mange med alvorlig sykdom ønsker å dø hjemme med den nærmeste familien rundt seg. Godt samarbeid mellom helsepersonell og begravelsesbyrå når døden har inntrådt, er viktig. Loven krever at en lege skal syne liket, bekrefte at døden har en naturlig årsak, og skrive dødsattest. Avdødes verdighet må ivaretas og pårørendes sorg tas hensyn til. Fastleger og hjemmesykepleiere kan oppleve konflikter med andre arbeidsoppgaver. Noen synes det er uklarheter i samarbeidet med begravelsesbyrå. Fastlegesystemet og legevaktordningen synes ikke å ha gode nok rammer for dette arbeidet.

Leder: Siste reis
Originalartikkel: Forventet dødsfall i hjemmet – en kvalitativ studie om samarbeid
Reportasje: De valgte en trygg død på lokalsykehuset

Før, under og etter covid-19-pandemien

I perioden med stengte skoler og sosiale restriksjoner rapporterte flere enn 12 600 ungdomsskoleelever i Oslo om lavere livstilfredshet enn i tilsvarende undersøkelser i 2018 og i 2020 før covid-19-restriksjonene. Flertallet rapporterte at de fulgte reglene om håndvask, om ikke å håndhilse eller klemme, og om å unngå større grupper. Tilliten til myndighetene var høy.

Erfaringer viser at når en trussel oppleves som begripelig og håndterbar, vil folk tilpasse seg situasjonen. Hvilke tiltak må gjøres ved sykehusenes akuttmottak før og under en pandemi? Hvilke følger bør covid-19-pandemien ha for beredskap og sykehusutbygging?

Debatt: Regjeringens «koronakommisjon» er lite representativ og har inhabil leder
Kronikk: Frykt, informasjon og kontroll under en pandemi
Originalartikkel: Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien
Originalartikkel: Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien

Folkehelsearbeid og epidemier i tidligere tider

Til alle tider har menneskene hatt den samme angst for sykdom og død og stilt de samme spørsmål som vi gjør nå: Hvordan begrense smitte og beskytte seg selv og andre? Hva kan vi lære av fortidens epidemier?

Den amerikanske legen James Walker er ukjent for de fleste nordmenn. I sitt arbeid mot tuberkulose samarbeidet han tett med urfolkenes sjamaner og medisinmenn. Hva kan vi lære av deres åndelighet og samfunnpraksis?

Essay: Folkehelsepioner og sjaman
I tidligere tider: Fortidens epidemier og karantener

Anbefalte artikler