Prevalens av diabetes blant gravide og svangerskapsutfall i Nordland og Troms 2004–15

Originalartikkel Kvinnehelse Fødselshjelp og kvinnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Formålet var å undersøke prevalens av diabetes i svangerskapet og svangerskapsutfall hos kvinner med diabetes i svangerskapet i Nordland og Troms.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Vi inkluderte alle 1 067 kvinner med type 1-diabetes, type 2-diabetes og svangerskapsdiabetes blant 34 915 fødsler ved fire sykehus i Nordland og Troms fra 2004 til 2015. Prevalens av diabetes ble beregnet basert på ICD-10-koder i pasientjournaler for kvinner med diabetes i Nordland og Troms og sammenholdt med nasjonale prevalenstall fra Medisinsk fødselsregister. Prevalens av preeklampsi, makrosomi (fødselsvekt > 4 500 gram) og keisersnitt ble beregnet blant alle kvinner med diabetes og alle fødende i samme region.

  RESULTATER

  RESULTATER

  Prevalens av type 1-diabetes og type 2-diabetes var stabil. Prevalens av svangerskapsdiabetes økte fra 1,0 % til 4,0 % i Nordland og Troms og fra 1,0 % til 3,8 % nasjonalt. Blant alle med diabetes falt prevalens av preeklampsi fra 18,8 % i 2004–06 til 12,4 % i 2013–15. Kvinner med diabetes hadde 4,6 ganger så høy prevalens av preeklampsi, 3,5 ganger så høy prevalens av makrosomi og 2,3 ganger så høy keisersnittsandel som bakgrunnspopulasjonen.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Prevalens av svangerskapsdiabetes økte i Nordland og Troms som nasjonalt. Prevalens av preeklampsi falt blant gravide med diabetes, men prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt var høyere enn i bakgrunnspopulasjonen.

  Abstract

  BACKGROUND

  The aim was to investigate the prevalence of gestational diabetes and pregnancy outcomes in women with gestational diabetes in Nordland and Troms counties.

  MATERIAL AND METHOD

  We included all 1 067 women with type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational diabetes among 34 915 births at four hospitals in Nordland and Troms counties from 2004 to 2015. Prevalence of diabetes was calculated based on ICD-10 codes in patient records for women with diabetes in Nordland and Troms counties, and compared with national prevalence figures from the Medical Birth Registry of Norway. Prevalence of pre-eclampsia, macrosomia (birth weight > 4 500 grams) and caesarian section was calculated for all women with diabetes and all those giving birth in the same region.

  RESULTS

  Prevalence of type 1 diabetes and type 2 diabetes remained stable. Prevalence of gestational diabetes increased from 1.0 % to 4.0 % in Nordland and Troms counties and from 1.0 % to 3.8 % nationally. Prevalence of pre-eclampsia among all women with diabetes fell from 18.8 % in 2004–06 to 12.4 % in 2013–15. In women with diabetes, the prevalence of pre-eclampsia was 4.6 times higher, that of macrosomia was 3.5 times higher, and the proportion of caesarian sections was 2.3 times higher than in the background population.

  INTERPRETATION

  Prevalence of gestational diabetes increased in Nordland and Troms counties, as it did nationally. Prevalence of pre-eclampsia among pregnant women with diabetes fell, but prevalence of pre-eclampsia, macrosomia and caesarean section was higher than in the background population.

  Main findings

  Hovedfunn

  Prevalens av svangerskapsdiabetes økte i Nordland og Troms fra 2004 til 2015, og økningen tilsvarte den som er observert ellers i landet.

  Prevalens av preeklampsi blant alle gravide med diabetes falt i Nordland og Troms fra 2004 til 2015.

  Gravide med diabetes hadde to til fire ganger høyere prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt sammenliknet med alle fødende i samme region.

  Artikkel
  Innledning

  Forekomsten av diabetes i svangerskapet har økt i Norge de siste tiårene. Data fra Medisinsk fødselsregister har vist en økning i prevalens av svangerskapsdiabetes fra 0,8 % i 2000 til 5 % i 2017 (1). Ny nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes ble innført i 2017 (2). Gravide kan ha type 1-diabetes eller type 2-diabetes pregestasjonelt eller utvikle svangerskapsdiabetes (3, 4).

  Pregestasjonell diabetes er assosiert med svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi, makrosomi, skulderdystoci, keisersnitt, medfødte misdannelser og økt perinatal mortalitet (3–6). En stor multisenterstudie viste at også for gravide uten tidligere kjent diabetes er det en lineær økning i svangerskapskomplikasjoner ved økende maternell serumglukose, uten noen terskeleffekt (7). Overvekt bidrar til utvikling av insulinresistens, type 2-diabetes og svangerskapsdiabetes (2, 4, 8). Svangerskapsdiabetes og overvekt er uavhengige risikofaktorer, og kombinasjonen av disse gir størst risiko for svangerskapskomplikasjoner (8, 9).

  Siden optimalisert maternell serumglukose er avgjørende for å redusere komplikasjoner, bør fertile kvinner med diabetes planlegge sine svangerskap (10). Under svangerskapet følges de av endokrinolog, gynekolog, allmennlege, jordmor og diabetessykepleier i samarbeid (3, 4).

  Hensikten med dette prosjektet var å undersøke prevalensen av diabetes i svangerskapet i en kohort fra Nordland og Troms og sammenlikne denne med tall fra Medisinsk fødselsregister for samme periode, dvs. fra 2004 til 2015. Vi studerte prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt samt forskjell i svangerskapsutfall mellom kvinner med diabetes og bakgrunnspopulasjonen. I tillegg undersøkte vi effekt av høy kroppsmasseindeks og glykosylert hemoglobin A (HbA1c) på risiko for preeklampsi, makrosomi og keisersnitt.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Alle kvinner med type 1-diabetes, type 2-diabetes og svangerskapsdiabetes (hhv. ICD-10-kode O24.0, O24.1 og O24.4) som fødte ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling Tromsø, fra og med 1.1.2004 til og med 31.12.2015, og ved Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling Narvik og Harstad, fra og med 1.1.2007 (da de ble innlemmet i UNN) til og med 31.12.2015 ble inkludert i kohorten (11, 12). Av totalt 1 067 svangerskap ble syv tvillingsvangerskap inkludert i beregning av prevalens av diabetes, men ekskludert fra videre analyser. Av 1 060 enkeltsvangerskap med diabetes var 501 fra Nordlandssykehuset og 559 fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Personvernombudet ved begge sykehus godkjente dette kvalitetssikringsprosjektet.

  Vi samlet følgende opplysninger fra journalsystemet DIPS, med ulike kategorier oppgitt i parentes: alder, høyde, pre-gravid vekt, HbA1c under svangerskapet, paritet (0, ≥ 1), røyking (ja, nei), ikke-europeisk etnisitet (ja, nei), preeklampsi (ja, nei), fødselsvekt, makrosomi (fødselsvekt > eller ≤ 4 500 gram), forløsningsmetode (normal, vakuum/tang eller keisersnitt) og svangerskapslengde. Pre-gravid kroppsmasseindeks ble beregnet som pre-gravid vekt dividert med kvadratet av høyden (kg/m2).

  Basert på alle diabetesdiagnoser fra DIPS og fødselstall fra Medisinsk fødselsregister (1) beregnet vi gjennomsnittlig prevalens av type 1-diabetes, type 2-diabetes, svangerskapsdiabetes og diabetes totalt per 100 fødsler i fire treårsperioder for Nordland og Troms. For å sammenholde resultatene med nasjonale tall, beregnet vi gjennomsnittlig prevalens på samme måte og hentet data fra Medisinsk fødselsregister for type 1-diabetes, type 2-diabetes, svangerskapsdiabetes og diabetes totalt blant alle kvinner som fødte i Norge i samme periode (1). Videre sammenliknet vi prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt i kohorten med alle kvinner som fødte i Nordland og Troms i samme periode basert på tall fra Medisinsk fødselsregister. Tidstrend for gjennomsnittlig kroppsmasseindeks, HbA1c og prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt ble testet i lineær regresjonsanalyse ved å legge inn verdiene 0, 1, 2 og 3 for de fire treårsperiodene som en kontinuerlig variabel. For karakteristika av kvinner med de ulike diabetestypene og for alle med diabetes beregnet vi gjennomsnitt og standardavvik for kontinuerlige variabler, og antall og andel for kategorivariabler i hele perioden.

  Vi estimerte oddsratio for preeklampsi, makrosomi og keisersnitt per 5 kg/m2 høyere kroppsmasseindeks og 5 mmol/mol høyere konsentrasjon av HbA1c i ujusterte og justerte logistiske regresjonsanalyser. Ujusterte analyser ble først utført med all tilgjengelig informasjon for hver variabel. Deretter ble datasettet begrenset til kun å inkludere de 636 kvinnene som ikke manglet verdier for noen av de aktuelle variablene. I de justerte analysene inkluderte vi først alle de klinisk relevante variablene: alder, kroppsmasseindeks, HbA1c, førstegangsfødende, røyking, ikke-europeisk etnisitet og diabetestype. De tre modellene ble deretter begrenset til kun å inneholde variabler som var statistisk signifikante. Sensitivitetsanalyser ble utført ved å sammenlikne oddsratio for hver variabel i det komplette datasettet med de første estimatene basert på all tilgjengelig informasjon. Betydningen av frafall ble videre studert ved å sammenlikne de 424 kvinnene som manglet enkelte verdier med de 636 kvinner med komplett informasjon ved hjelp av variansanalyser. Analysene ble utført i SAS versjon 9.4, med p ≤ 0,05 som signifikansnivå.

  Resultater

  Resultater

  Prevalens av svangerskapsdiabetes

  Prevalens av svangerskapsdiabetes

  Blant 34 915 fødende ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge fra 2004 til 2015 hadde 1 067 diabetes. Totalt 204 fødende hadde type 1-diabetes, 81 hadde type 2-diabetes og 782 hadde svangerskapsdiabetes. Fra perioden 2004–06 til perioden 2013–15 økte prevalensen av diabetes i svangerskapet totalt fra 1,8 % til 4,8 % (figur 1). Prevalensen av type 1-diabetes og type 2-diabetes var uforandret, mens prevalensen av svangerskapsdiabetes økte fire ganger fra 1,0 % til 4,0 %. I tall fra Medisinsk fødselsregister økte prevalensen av diabetes i svangerskapet totalt i Norge i samme periode fra 1,8 % til 4,6 %, mens prevalensen av svangerskapsdiabetes økte 3,8 ganger fra 1,0 % til 3,8 %.

  Prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt

  Prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt

  Blant alle med diabetes i svangerskapet fant vi at gjennomsnittlig HbA1c sank fra 45 til 40 mmol/mol fra perioden 2004–06 til perioden 2013–15, og at prevalensen av preeklampsi sank fra 18,8 % til 12,4 % (p ≤ 0,05) (figur 2). Vi fant ingen endring over tid for kroppsmasseindeks eller prevalens av makrosomi og keisersnitt. Prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt blant alle fødende i Nordland og Troms i tall fra Medisinsk fødselsregister er også vist i figur 2. Sammenliknet med alle fødende i Nordland og Troms hadde kvinner med diabetes 4,6 ganger så høy prevalens av preeklampsi (14,3 % kontra 3,1 %), 3,5 ganger så høy prevalens av makrosomi (12,3 % kontra 3,5 %) og 2,3 ganger så høy prevalens av keisersnitt (36,7 % kontra 15,8 %). Kvinner med type 1-diabetes var gjennomsnittlig yngre, hadde lavere kroppsmasseindeks og var oftere førstegangsfødende enn kvinner med type 2-diabetes og svangerskapsdiabetes (tabell 1). Færre kvinner med type 1-diabetes hadde ikke-europeiske etnisitet sammenliknet med de andre diabetestypene. Kvinner med type 1-diabetes og type 2-diabetes hadde høyere HbA1c, utviklet oftere preeklampsi og hadde flere forløsninger med keisersnitt sammenliknet med kvinner med svangerskapsdiabetes (tabell 2).

  Tabell 1

  Karakteristika for kvinner med diabetes som fødte ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2004–15. Gjennomsnitt ± SD dersom annet ikke er angitt.

  Variabel

  Type 1-diabetes
  (n = 204)1

  Type 2-diabetes
  (n = 81)2

  Svangerskapsdiabetes
  (n = 775)3

  Diabetes totalt
  (n = 1 060)4

  Mors alder (år)

  29,7 ± 5,2

  33,4 ± 5,05

  31,9 ± 5,65, 6

  31,6 ± 5,6

  Pre-gravid kroppsmasseindeks (kg/m2)

  26,4 ± 5,3

  33,9 ± 6,85

  29,6 ± 6,45, 6

  29,3 ± 6,5

  HbA1c under svangerskapet (mmol/mol)

  48,9 ± 9,9

  46,8 ± 7,35

  40,0 ± 6,25, 6

  42,6 ± 8,3

  Førstegangsfødende, n (%)

  97 (47,6)

  20 (24,7)5

  271 (35,0)5

  388 (36,6)

  Røyker, n (%)

  27 (15,2)

  11 (15,1)

  82 (11,5)

  120 (12,4)

  Ikke-europeisk etnisitet, n (%)

  3 (1,5)

  10 (12,7)5

  111 (14,7)5

  124 (12,0)

  1Antall kvinner med manglende data var 0, 45, 15, 0, 26 og 9 for de ulike variablene.

  2Antall kvinner med manglende data var 0, 26, 7, 0, 8 og 2 for de ulike variablene.

  3Antall kvinner med manglende data var 0, 122, 208, 0, 59 og 19 for de ulike variablene.

  4Antall kvinner med manglende data var 0, 193, 230, 0, 93 og 30 for de ulike variablene.

  5p < 0,05 sammenliknet med kvinner med type 1-diabetes i variansanalyser (ANOVA).

  6p < 0,05 sammenliknet med kvinner med type 2-diabetes i variansanalyser (ANOVA).

  Tabell 2

  Ulike svangerskapsutfall for kvinner med diabetes som fødte ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2004–15. Antall (%) dersom annet ikke er angitt

  Variabel

  Type 1-diabetes
  (n = 204)1

  Type 2-diabetes
  (n = 81)

  Svangerskapsdiabetes
  (n = 775)2

  Diabetes totalt
  (n = 1 060)3

  Preeklampsi

  42 (20,6)

  19 (23,5)

  91 (11,7)4, 5

  152 (14,3)

  Fødselsvekt (gram), gjennomsnitt ± SD

  3 780 ± 736

  3 534 ± 9714

  3 707 ± 6865

  3 708 ± 723

  Makrosomi, fødselsvekt > 4 500 gram

  29 (14,3)

  12 (14,8)

  89 (11,5)

  130 (12,3)

  Fødemetode

  Keisersnitt

  98 (48,0)

  38 (46,9)

  252 (32,6)4, 5

  388 (36,7)

  Vakuum/tang

  25 (12,3)

  2 (2,5)4

  62 (8,0)

  89 (8,4)

  Normal fødsel

  81 (39,7)

  41 (50,6)

  458 (59,3)4

  580 (54,9)

  For tidlig fødsel

  33 (16,4)

  17 (21,0)

  66 (8,6)4, 5

  116 (11,0)

  1Antall kvinner med manglende data varierte mellom 0 og 3 for de ulike variablene.

  2Antall kvinner med manglende data varierte mellom 0 og 4 for de ulike variablene.

  3Antall kvinner med manglende data varierte mellom 0 og 6 for de ulike variablene.

  4p < 0,05 sammenliknet med kvinner med type 1-diabetes i ujusterte variansanalyser (ANOVA).

  5p < 0,05 sammenliknet med kvinner med type 2-diabetes i ujusterte variansanalyser (ANOVA).

  Multivariable analyser av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt

  Multivariable analyser av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt

  Per 5 kg/m2 høyere kroppsmasseindeks var oddsratio (95 % konfidensintervall, KI) for preeklampsi, makrosomi og keisersnitt henholdsvis 1,4 (1),(1–1),(6), 1,2 (1,0–1,5) og 1,2 (1,0–1,3) i multivariable modeller (tabell 3). Per 5 mmol/mol høyere HbA1c var oddsratio (95 % KI) for preeklampsi, makrosomi og keisersnitt henholdsvis 1,4 (1),(2–1),(6), 1,2 (1),(1–1),(4) og 1,2 (1),(1–1),(4). For førstegangsfødende kontra flergangsfødende var oddsratio med 95 % KI for preeklampsi og makrosomi henholdsvis 2,6 (1),(6–4),(2) og 0,5 (0,3–0,9).

  Tabell 3

  Sammenhenger mellom kliniske faktorer og preeklampsi, makrosomi og keisersnitt for alle kvinner med diabetes som fødte ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2004–15 (n = 636 med komplett informasjon for alle variabler). Ujusterte og justerte logistisk regresjonsanalyser. OR = oddsratio.

  Utfall og eksponeringer

  Enhet

  Ujustert estimat

  Justert estimat1

  OR (95 % KI)

  p-verdi

  OR (95 % KI)

  p-verdi

  Preeklampsi

  Alder

  5 år

  0,8 (0,7–1,0)

  0,037

  Kroppsmasseindeks

  5 kg/m2

  1,3 (1,1–1,5)

  0,006

  1,4 (1,1–1,6)

  0,001

  HbA1c under svangerskapet

  5 mmol/mol

  1,4 (1,3–1,6)

  < 0,001

  1,4 (1,2–1,6)

  < 0,001

  Førstegangsfødende

  Ja vs. nei

  2,5 (1,6–3,9)

  < 0,001

  2,6 (1,6–4,2)

  < 0,001

  Røyker

  Ja vs. nei

  1,4 (0,7–2,6)

  0,352

  Ikke-europeisk etnisitet

  Ja vs. nei

  0,6 (0,3–1,4)

  0,250

  Makrosomi

  Alder

  5 år

  1,0 (0,8–1,3)

  0,760

  Kroppsmasseindeks

  5 kg/m2

  1,2 (1,0–1,4)

  0,051

  1,2 (1,0–1,5)

  0,035

  HbA1c under svangerskapet

  5 mmol/mol

  1,2 (1,1–1,4)

  0,001

  1,2 (1,1–1,4)

  0,007

  Førstegangsfødende

  Ja vs. nei

  0,5 (0,3–0,9)

  0,023

  0,5 (0,3–0,9)

  0,013

  Røyker

  Ja vs. nei

  0,5 (0,2–1,4)

  0,195

  Ikke-europeisk etnisitet

  Ja vs. nei

  0,5 (0,2–1,4)

  0,207

  Keisersnitt

  Alder

  5 år

  1,1 (1,0–1,3)

  0,184

  Kroppsmasseindeks

  5 kg/m2

  1,1 (1,0–1,3)

  0,082

  1,2 (1,0–1,3)

  0,031

  HbA1c under svangerskapet

  5 mmol/mol

  1,3 (1,2–1,4)

  < 0,001

  1,2 (1,1–1,4)

  < 0,001

  Førstegangsfødende

  Ja vs. nei

  1,2 (0,9–1,7)

  0,223

  Røyker

  Ja vs. nei

  1,4 (0,9–2,4)

  0,147

  Ikke-europeisk etnisitet

  Ja vs. nei

  0,8 (0,5–1,4)

  0,414

  1Disse modellene er begrenset til kun å inneholde variabler som var statistisk signifikante.

  Sensitivitetsanalyser

  Sensitivitetsanalyser

  Kvinner med diabetes som manglet verdier for noen av variablene, hadde høyere HbA1c (44,5 mmol/mol kontra 42,1 mmol/mol), var sjeldnere førstegangsfødende (31,1 % kontra 40,3 %) og hadde oftere svangerskapsdiabetes (76,4 % kontra 70,9 %) (alle p < 0,05) sammenliknet med kvinner som ikke manglet verdier. Vi fant omtrent samme estimater i de ujusterte analysene også når vi brukte all tilgjengelig informasjon (ikke bare de 636 som ikke manglet verdier for noen av de relevante variablene).

  Diskusjon

  Diskusjon

  Vi fant at prevalensen av svangerskapsdiabetes i Nord-Norge ble firedoblet fra 2004 til 2015, på lik linje med prevalensen nasjonalt. Prevalensen av preeklampsi blant kvinner med diabetes falt i denne perioden. Kvinner med diabetes hadde to til fire ganger høyere risiko for preeklampsi, makrosomi og keisersnitt enn alle fødende fra samme geografiske område. Høyere kroppsmasseindeks og HbA1c-konsentrasjon var, uavhengig av hverandre, assosiert med økt risiko for preeklampsi, makrosomi og forløsning med keisersnitt. Våre resultater synes å være ganske robuste, da vi fant at forskjellige modelleringsstrategier ledet til veldig like resultater.

  Vår studie viste økt prevalens av svangerskapsdiabetes i samsvar med nasjonale tall samt internasjonale rapporter (2). Prevalens av svangerskapsdiabetes varierer med etnisitet (13), og ulike studier bruker forskjellige risikofaktorer som grunnlag for å identifisere kvinner med økt risiko for svangerskapsdiabetes, noe som gjør sammenlikning utfordrende (14). Tall fra Medisinsk fødselsregister viste fylkesvise forskjeller i prevalens fra 2,8 % til 11 % i 2017 (1). Det er lite trolig at slike forskjeller skyldes biologi, men heller ulik etterlevelse av retningslinje for screening. Det er få norske studier om prevalens av svangerskapsdiabetes. Vi mener derfor at det mangler gode nasjonale prevalenstall for svangerskapsdiabetes.

  Tross økning av svangerskapsdiabetes blant gravide fant vi ikke økning i kroppsmasseindeks eller i prevalens av makrosomi og keisersnitt i studieperioden. Derimot fant vi en tidstrend for synkende HbA1c og en synkende prevalens av preeklampsi blant alle med diabetes. Vi tolker dette som en utvanningseffekt og et resultat av at flere med serumglukosenivå i nedre diagnostiske område – og dermed lavere utgangsrisiko for preeklampsi – sannsynligvis er testet og diagnostisert med diabetes. Det kan også være at flere kvinner med svangerskapsdiabetes har fått bedre oppfølging og medikamentell behandling i perioden.

  Overvekt og hyperglykemi hos mor øker risikoen for svangerskapskomplikasjoner (2–10). I overensstemmelse med dette fant vi at kvinner med diabetes hadde to til fire ganger så høy prevalens av preeklampsi, makrosomi og forløsning med keisersnitt som bakgrunnspopulasjonen. Videre fant vi at både høyere kroppsmasseindeks og HbA1c uavhengig av hverandre var assosiert med høyere risiko for preeklampsi, makrosomi eller keisersnitt blant alle kvinner med diabetes. Dette bekrefter tidligere funn i en stor multisenterstudie (7). At prevalensen av disse svangerskapsutfallene fortsatt er betydelig forhøyet til tross for at dette er velkjent kunnskap, gjenspeiler noe av kompleksiteten i svangerskapsomsorgen.

  Randomiserte studier har vist at behandling av svangerskapsdiabetes, i form av livsstilsendringer og medikamentell behandling om nødvendig, har redusert forekomsten av svangerskapskomplikasjoner (15–17). Motiverende tiltak som bidrar til et sunt kosthold og fysisk aktivitet blant unge kvinner er viktig for å unngå komplikasjoner når de blir gravide (10).

  Det har vært mye debatt rundt ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes (2), og enkelte mener at 70 % av gravide sykeliggjøres uten sikker helsegevinst eller tilstrekkelig kostnad-nytte-effekt når man anbefaler glukosebelastning for førstegangsfødende over 25 år og alle med kroppsmasseindeks over 25 kg/m2 (18). Argumentet fra forfattere av retningslinjen har vært at man ved den tidligere, høyrisikobaserte testingen mistet 30–50 % av kvinner med svangerskapsdiabetes (2, 17). Andre har konkludert (16) med at det til tross for god effekt av behandling ikke er kostnadseffektivt å screene så mange som et internasjonalt konsensuspanel har foreslått (19) – et forslag som ny norsk retningslinje bygger på – fordi det mangler gode data på langtidseffekt for mor og barn.

  Våre resultater gir et situasjonsbilde basert på vanlig klinisk praksis i perioden før innføring av ny og omdiskutert retningslinje, og er derfor viktig som et utgangspunkt for evaluering av den mer omfattende oppfølgingen av kvinner med svangerskapsdiabetes. En styrke ved studien er at data ble innsamlet ved grundig gjennomgang av medisinske opplysninger i pasientjournaler fra et stort antall gravide med diabetes, og at disse dataene her er sammenholdt med bakgrunnspopulasjonen basert på tall fra Medisinsk fødselsregister. Begrensninger er at data ble innsamlet retrospektivt, med et frafall på 40 % av kvinner med diabetes grunnet manglende verdier for aktuelle variabler. Av de som manglet verdier, var det flere flergangsfødende og flere med svangerskapsdiabetes, men de hadde ingen forskjell i alder, kroppsmasseindeks eller prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt. I sensitivitetsanalyser var det svært små forskjeller mellom kvinnene som var inkludert i analysene og alle kvinnene med diabetes. Vi mener derfor at resultatene sannsynligvis er representative for alle kvinner med diabetes i svangerskapet i regionen.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Studien viste at prevalensen av type 1-diabetes og type 2-diabetes var uforandret, mens svangerskapsdiabetes økte i Nord-Norge som andre steder i Norge. Kvinner med diabetes hadde synkende prevalens av preeklampsi i prosjektperioden, men likevel en betydelig høyere prevalens av preeklampsi, makrosomi og keisersnitt enn bakgrunnspopulasjonen. Både høyere kroppsmasseindeks og HbA1c var assosiert med svangerskapsutfallene preeklampsi, makrosomi og keisersnitt.

  Artikkelen er basert på tredjeforfatterens masteroppgave i medisin ved UiT – Norges arktiske universitet (12).

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media