Legevaktkonsultasjoner julaften, nyttårsaften og en vanlig lørdag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Hensikten var å sammenligne bruken av legevakt på julaften og nyttårsaften med en vanlig lørdag.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Materialet består av data fra alle elektroniske regningskort fra legevaktleger i perioden 2008–18. Antall konsultasjoner og sykebesøk med ulike diagnoser er registrert for julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar. Disse tre dagene er sammenlignet både på dag, kveld og natt.

  RESULTATER

  RESULTATER

  På siste lørdag i januar var det i alt 45 088 konsultasjoner, julaften 36 045 (80 % av lørdag) og nyttårsaften 50 377 (112 % av lørdag). Lørdag natt var det 1 007 konsultasjoner på grunn av skader, julenatten 453 (45 % av lørdag) og nyttårsnatten 2 447 (243 % av lørdag). Nyttårsnatten var det 246 konsultasjoner på grunn av forbrenninger, julenatten 13 (5 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 11 (4 % av nyttårsnatten). Nyttårsnatten var det 120 konsultasjoner på grunn av øyeskader, julenatten 16 (13 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 23 (19 % av nyttårsnatten). Nyttårsnatten var det 513 konsultasjoner på grunn av akutt alkoholberuselse, julenatten 53 (10 % av nyttårsnatten), lørdag natt 260 (51 % av nyttårsnatten).

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  På legevakt er julen fredelig. Nyttårsnatten er trolig årets travleste. Forbud mot privat fyrverkeri kan begrense skadeomfanget på nyttårsaften.

  Main findings

  Hovedfunn

  Julaften var antall konsultasjoner 80 % av en vanlig lørdag.

  Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 % av en vanlig lørdag og preget av mange skader, rus og psykososiale problemer.

  Nyttårsnatten var det 22 ganger så mange forbrenninger og fem ganger så mange øyeskader som en vanlig lørdag.

  Artikkel
  Innledning

  De travleste periodene på legevakt er påske- og juleferien (1). I ferieperioder er det dårligere tilgjengelighet hos fastlegene. Mange pasienter er dessuten bortreist, oppholder seg i andre kommuner og er dermed henvist til å bruke lokal legevakt.

  Men selv om juleferien generelt er en travel periode på legevakt, er det ikke nødvendigvis slik at alle dager er like travle. Når julefreden senker seg over de tusen hjem, er det kanskje grunn til å tro at det samme skjer på legevakten. Men de fleste leger som har hatt legevakt nyttårsaften, har nok erfart at da er julefreden for lengst over.

  Det foreligger lite kunnskap fra Norge om hva som preger legevaktarbeid i juleferien (2). Målet med studien var å kartlegge omfanget av psykososiale problemer og skader på julaften og nyttårsaften, og sammenligne dette med en vanlig lørdag.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Materialet består av data fra alle elektroniske regningskort som ble levert av legevaktleger i perioden 2008–18, tidligere brukt i utarbeiding av Årsstatistikk fra legevakt (1). Anonymiserte datafiler ble utlevert fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) ved Helfo.

  Konsultasjoner og sykebesøk (takstkodene 2ad, 2ak, 2fk, 11ad eller 11ak, heretter benevnt «konsultasjoner») er registrert for julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar (3). Lørdag er valgt fordi denne dagen etterfølges av en helgedag, på samme måte som julaften og nyttårsaften. Fastlegekontorene er da stengt, og pasientene er henvist til å bruke legevakten i stedet for å vente til fastlegekontorene åpner om morgenen. Siste lørdag i januar er valgt fordi dette er en tid uten spesielle festlige anledninger og for å kunne gjøre sammenligninger innenfor samme årstid.

  Variablene var kontakttidspunkt, diagnosekoder (ICPC-2) og takster. Kontakttidspunkt er kategorisert som dag (kl. 1200–1759), kveld (kl. 1800–2359) og natt (kl. 0000–0559). Av hensyn til valide sammenligninger er tiden før kl. 1200 utelatt, ettersom mange fastlegekontor har åpent om formiddagen julaften og nyttårsaften, men ikke på lørdager. Natt er definert som natten etter 24. eller 31. desember, eller natt til søndag. For å få robuste og stabile tall er alle årene 2008–2018 summert. Skader er definert og kategorisert på samme måte som Folkehelseinstituttet benyttet i rapporten Skadebildet i Norge (4).

  Årsstatistikken for legevakt har blitt vurdert av personvernansvarlig i NAV og personvernombudet for forskning (1). Siden det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner i materialet, verken direkte eller indirekte, er prosjektet ikke underlagt meldeplikt etter personopplysningsloven.

  Siden materialet omfatter alle elektroniske regningskort og ikke representerer et utvalg, er de påviste forskjellene reelle og ikke beheftet med statistisk usikkerhet. Data presenteres derfor uten konfidensintervall, og det er ikke utført statistiske tester.

  Resultater

  Resultater

  På lørdag var det i alt 45 088 konsultasjoner, julaften 36 045 (80 % av lørdag) og nyttårsaften 50 377 (112 % av lørdag) (figur 1). Lørdag natt var det 1 007 konsultasjoner på grunn av skader, julenatten 453 (45 % av lørdag) og nyttårsnatten 2 447 (243 % av lørdag) (figur 2).

  Fordelingen av konsultasjoner med ulike skadetyper er vist i tabell 1. Det var en betydelig overhyppighet av alle skadetyper nyttårsnatten. Denne natten var det 246 konsultasjoner på grunn av forbrenninger, julenatten 13 (5 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 11 (4 % av nyttårsnatten). Nyttårsnatten var det 120 konsultasjoner på grunn av øyeskader, julenatten 16 (13 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 23 (19 % av nyttårsnatten).

  Tabell 1

  Antall konsultasjoner og sykebesøk på legevakt på grunn av ulike skader, fordelt på julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar for årene 2008–18. Dagtid omfatter kl. 1200–1759, kveld kl. 1800–2359, påfølgende natt kl. 0000–0559.

  Skadetyper
  ICPC-2 diagnosekoder

  Julaften (N = 3 778)

  Nyttårsaften (N = 6 675)

  Lørdag (N = 6107)

  Dag

  Kveld

  Natt

  Dag

  Kveld

  Natt

  Dag

  Kveld

  Natt

  Bruddskader
  L72, L73, L74, L75, L76

  260

  86

  50

  394

  134

  205

  494

  184

  86

  Forstuvning, forstrekning, ute av ledd
  L77, L78, L79, L80, L81, L96

  331

  120

  60

  605

  224

  239

  795

  391

  120

  Hodeskader (ekskl. brudd), hjernerystelse
  N79, N80

  142

  58

  41

  167

  101

  236

  247

  168

  164

  Øyeskader (inkl. fremmedlegeme)
  F75, F76, F79

  118

  49

  16

  109

  82

  120

  175

  127

  23

  Penetrasjonsskade, stikk, kutt, bitt
  S13, S18

  769

  523

  161

  725

  587

  973

  801

  631

  399

  Forbrenning, skoldning
  S14

  114

  85

  13

  100

  182

  246

  84

  84

  11

  Andre overflateskader, inkl. insektsstikk
  S12, S15, S16, S17, S19, H78

  168

  82

  31

  201

  123

  121

  232

  139

  70

  Forgiftninger
  A84, A86

  34

  26

  31

  39

  47

  145

  47

  52

  53

  Andre skader
  A80, A81, A88, B76, B77, D79, D80, H76, H77, H79, N81, R87, R88, U80, X82, Y80

  214

  146

  50

  216

  192

  162

  266

  183

  81

  Sum

  2 150

  1 175

  453

  2 556

  1 672

  2 447

  3 141

  1 959

  1 007

  Psykiske problemer, selvmord/selvmordsforsøk, alkoholberuselse og sosiale problemer var også overrepresentert nyttårsnatten (tabell 2). Nyttårsnatten var det 513 konsultasjoner på grunn av akutt alkoholberuselse, julenatten 53 (10 % av nyttårsnatten), lørdag natt 260 (51 % av nyttårsnatten). Antall dødsfall viste ingen vesentlige forskjeller mellom jul, nyttår og lørdag.

  Tabell 2

  Antall konsultasjoner og sykebesøk på legevakt på grunn av noen utvalgte helseproblemer, fordelt på julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar for årene 2008–18. Dagtid omfatter kl. 1200–1759, kveld kl. 1800–2359, påfølgende natt kl. 0000–0559.

  Helseproblem (ICPC-2 diagnosekode)

  Julaften (N = 1 694)

  Nyttårsaften (N = 3 486)

  Lørdag (N = 2 534)

  Dag

  Kveld

  Natt

  Dag

  Kveld

  Natt

  Dag

  Kveld

  Natt

  Dødsfall (A96)

  105

  89

  21

  95

  91

  22

  112

  77

  10

  Alle psykiske problemer (P)

  527

  432

  299

  725

  656

  1 013

  575

  622

  615

  Akutt alkoholberuselse (P16)

  15

  34

  53

  22

  68

  513

  29

  55

  260

  Selvmord/selvmordsforsøk (P77)

  20

  13

  23

  32

  35

  69

  15

  32

  36

  Alle sosiale problemer (Z)

  21

  18

  24

  30

  31

  84

  26

  20

  50

  Sum

  688

  586

  420

  904

  881

  1 701

  757

  806

  971

  Diskusjon

  Diskusjon

  Fra et legevaktperspektiv er julaften noe roligere enn en vanlig lørdag, mens nyttårsnatten er preget av alkoholrus, psykiske problemer, skader, selvmord/selvmordsforsøk og sosiale problemer. Det er ingen tvil om at nyttårsfeiringen innebærer en helserisiko.

  Mange legevaktkontakter er ikke mer akutte enn at det ofte er greit å se det an en stund. Noen pasienter velger kanskje å avvente situasjonen hjemme i stedet for å forstyrre julefreden i familien. En avventende holdning kan være medvirkende til at besøkstallet på legevakten er lavt på selve julaften. Men dødsfall skjer like hyppig, enten det er jul, nyttår eller en vanlig lørdag.

  Utenlandske studier tyder på at det generelt er mindre psykiatrisk sykdom og selvmord i julen (5, 6). I Østerrike og Sverige har man funnet lave tall for selvmord på julaften, men høye tall nyttårsdagen (7, 8). Også i Norge er forekomsten av psykiske problemer lavere i julen enn nyttår. Det er lett å tenke seg at den fredelige julestemningen sammen med familien har en beskyttende effekt. Det arrangeres også ofte julesamlinger for de som ellers ville ha vært alene (9).

  Derimot er nyttårsaften mer preget av alkohol og utagerende festing, som trolig kan bidra til å utløse psykiske symptomer. Det var også en betydelig overrepresentasjon av forgiftninger nyttårsnatten, og det er rimelig å anta at også andre rusmidler enn alkohol har bidratt til dette. En annen forklaring på økte psykiske problemer i nyttårshelgen kan være effekten av forventningsbrudd, hvor juleferien kanskje ikke ble det man hadde forestilt seg på forhånd (7, 8).

  Øyeleger har lenge advart mot risikoen for øyeskader på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringen (10). Denne studien viser at det er en kraftig økning i alle typer skader nyttårsnatten, men den relative økningen er størst for øyeskader og forbrenninger. Det er all grunn til å tro at dette har sammenheng med privat bruk av fyrverkeri, og det må være betimelig å stille spørsmål ved om dette fortsatt skal få være lov.

  Konklusjon

  Konklusjon

  På legevakt er julaften fredelig. I motsetning til dette er nyttårsnatten trolig årets verste. Forbud mot privat fyrverkeri kan begrense skadeomfanget.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media