Hogne Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hogne Sandvik

Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
10.08.2020
In 1992, the National Insurance Agency determined that primary care doctors should use ICPC (International Classification of Primary Care) for coding of diagnoses on reimbursement cards and sickness...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
03.08.2020
I 1992 fastsatte Rikstrygdeverket at primærleger skal bruke ICPC (International Classification of Primary Care) for koding av diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. Hensikten var å få et...
Hogne Sandvik
25.03.2020
Acute otitis media is a common reason for young children visiting a doctor or emergency primary health care unit ( 1 ). It is also a common reason for prescribing antibiotics for young children. If...
Hogne Sandvik
25.03.2020
Rotavirus is the most frequent cause of severe diarrhoea in small children ( 1 ). In the period 2006–13, rotavirus was the cause of 63–65 % of all gastroenteritis-related hospital admissions in...
Hogne Sandvik
24.03.2020
Akutt mellomørebetennelse er en hyppig årsak til at små barn bringes til lege og legevakt ( 1 ). Det er også en hyppig årsak til bruk av antibiotika hos små barn. Dersom forebyggende tiltak kunne...
Hogne Sandvik
24.03.2020
Rotavirus er den hyppigste årsaken til alvorlig diaré hos små barn ( 1 ). I perioden 2006–13 var rotavirus årsak til 63–65 % av alle sykehusinnleggelser på grunn av gastroenteritt hos barn under fem...
Hogne Sandvik
20.12.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0245. I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1764 skal det i hovedfunn stå: Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 % av en...
Hogne Sandvik
09.12.2019
Emergency primary health care units are at their busiest during the Easter and Christmas holidays ( 1 ). It is more difficult to get an appointment with a GP during holiday periods. Also, many...
Hogne Sandvik
09.12.2019
De travleste periodene på legevakt er påske- og juleferien ( 1 ). I ferieperioder er det dårligere tilgjengelighet hos fastlegene. Mange pasienter er dessuten bortreist, oppholder seg i andre...
Tom Willy Christiansen, Hogne Sandvik
28.11.2017
Fastlegeordningen trenger et sentralt faglig miljø med forståelse for betydningen av en god allmennlegetjeneste. Denne forståelsen finnes ikke i Helse- og omsorgsdepartementet i dag. I en...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
19.06.2017
Acute poisonings represent a major health problem in Norway. In the period 1999 – 2004, nearly 11 000 hospital admissions and approximately 500 deaths could be related to acute poisonings each year...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
26.06.2017
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. I perioden 1999-2004 kunne nesten 11 000 sykehusinnleggelser og ca. 500 dødsfall årlig relateres til akutte forgiftninger ( 1 ). Ikke alle er...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Regulations concerning the regular general practitioner (RGP) Scheme enable municipalities to require all RGPs to take on emergency duties ( 1 ). Emergency duties are also obligatory for newly...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Legevakt er i utgangspunktet en obligatorisk del av fastlegenes arbeid. Det kommer på toppen av ordinær arbeidstid og oppleves ofte som en belastning ( 1 ). Arbeidsbetingelsene kan være vanskelige,...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Out-of-hours (OOH) emergency service is meant to be an obligatory part of the regular general practitioner’s (RGP) work. It comes in addition to ordinary work and is often seen as a burden ( 1 )...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Forskrift om fastlegeordningen gir kommunene anledning til å pålegge alle fastleger å delta i legevakt ( 1 ). Legevakt er også en obligatorisk del av turnustjenesten i distrikt. I tillegg til å være...
Hogne Sandvik
25.09.2003
Diane, Swanson Smak på Einsteins hjerne! Din guide til godt, dårlig og ren bløff i vitenskapen. 111 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2003. Pris NOK 198 ISBN 82 - 90425 - 60 - 0 Diane Swanson er en...
Hogne Sandvik
15.05.2003
Land med en velfungerende primærhelsetjeneste synes å oppnå bedre resultater til lavere kostnader enn andre land ( 1 ), og det anbefales derfor at primærlegene får en mer sentral rolle i...
Hogne Sandvik
10.12.2001
Internett har åpnet nye og effektive kanaler for kommunikasjon. Elektronisk post (e-post) er enkelt og billig i bruk, og har fått stor utbredelse i løpet av få år. Dette utnyttes i e-postlistene som...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
08.04.2011
In late March/early April of 2009, a new strain of influenza A (H1N1) was discovered in North America. The infection spread rapidly over most of the world, and on 11 June 2009, the World Health...