Hogne Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hogne Sandvik

Hogne Sandvik
20.12.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0245. I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1764 skal det i hovedfunn stå: Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 % av en...
Hogne Sandvik
09.12.2019
Emergency primary health care units are at their busiest during the Easter and Christmas holidays ( 1 ). It is more difficult to get an appointment with a GP during holiday periods. Also, many...
Hogne Sandvik
09.12.2019
De travleste periodene på legevakt er påske- og juleferien ( 1 ). I ferieperioder er det dårligere tilgjengelighet hos fastlegene. Mange pasienter er dessuten bortreist, oppholder seg i andre...
Tom Willy Christiansen, Hogne Sandvik
28.11.2017
Fastlegeordningen trenger et sentralt faglig miljø med forståelse for betydningen av en god allmennlegetjeneste. Denne forståelsen finnes ikke i Helse- og omsorgsdepartementet i dag. I en...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
19.06.2017
Acute poisonings represent a major health problem in Norway. In the period 1999 – 2004, nearly 11 000 hospital admissions and approximately 500 deaths could be related to acute poisonings each year...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
26.06.2017
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. I perioden 1999-2004 kunne nesten 11 000 sykehusinnleggelser og ca. 500 dødsfall årlig relateres til akutte forgiftninger ( 1 ). Ikke alle er...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Legevakt er i utgangspunktet en obligatorisk del av fastlegenes arbeid. Det kommer på toppen av ordinær arbeidstid og oppleves ofte som en belastning ( 1 ). Arbeidsbetingelsene kan være vanskelige,...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Out-of-hours (OOH) emergency service is meant to be an obligatory part of the regular general practitioner’s (RGP) work. It comes in addition to ordinary work and is often seen as a burden ( 1 )...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Forskrift om fastlegeordningen gir kommunene anledning til å pålegge alle fastleger å delta i legevakt ( 1 ). Legevakt er også en obligatorisk del av turnustjenesten i distrikt. I tillegg til å være...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Regulations concerning the regular general practitioner (RGP) Scheme enable municipalities to require all RGPs to take on emergency duties ( 1 ). Emergency duties are also obligatory for newly...
Hogne Sandvik
15.05.2003
Land med en velfungerende primærhelsetjeneste synes å oppnå bedre resultater til lavere kostnader enn andre land ( 1 ), og det anbefales derfor at primærlegene får en mer sentral rolle i...
Hogne Sandvik
25.09.2003
Diane, Swanson Smak på Einsteins hjerne! Din guide til godt, dårlig og ren bløff i vitenskapen. 111 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2003. Pris NOK 198 ISBN 82 - 90425 - 60 - 0 Diane Swanson er en...
Hogne Sandvik
10.12.2001
Internett har åpnet nye og effektive kanaler for kommunikasjon. Elektronisk post (e-post) er enkelt og billig i bruk, og har fått stor utbredelse i løpet av få år. Dette utnyttes i e-postlistene som...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
08.04.2011
In late March/early April of 2009, a new strain of influenza A (H1N1) was discovered in North America. The infection spread rapidly over most of the world, and on 11 June 2009, the World Health...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
In 2010, Norwegian emergency medical services had a total of 1.75 million patient contacts. Three of four contacts involved a consultation with a doctor, somewhat less than 20 % were telephone...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
RGPs are obligated to accept accident and emergency (A&E) duty ( 1 ). The agreements allow for exemption under certain preconditions, while studies show that far more doctors than those who are...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
28.01.2010
Duty-work in OOH (out-of-hours) medical emergency services is compulsory for rGPs (regular general practitioners) in Norway ( 1 ). Exemption from this obligation is granted in certain circumstances,...
Hogne Sandvik
01.12.2015
Is the «regular general practitioner» scheme too rigid? Should the lists be reduced and the capitation fee removed? On the whole, Norwegians are satisfied with their regular GPs (RGPs) and the...
Hogne Sandvik
30.10.2000
De fleste ”distriktsleger” frem til begynnelsen av 1800-tallet var ikke akademisk utdannede leger, men kirurger (1). Disse to profesjonene smeltet gradvis sammen i løpet av første halvdel av 1800-...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
20.01.2005
Brukerundersøkelser har vist økende tilfredshet med primærlegetjenesten etter innføring av fastlegeordningen, men det er misnøye med telefontilgjengeligheten ( 1  –  3 ). Fastlegene skal prioritere...