Rettelse: Legevaktkonsultasjoner julaften, nyttårsaften og en vanlig lørdag

Hogne Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0245.

I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1764 skal det i hovedfunn stå: Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 % av en vanlig lørdag og preget av mange skader, rus og psykososiale problemer.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler