God slagbehandling er mer enn akuttmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter som har gjennomgått hjerneslag, trenger et sikkerhetsnett etter utskrivelsen fra sykehuset.

  Om lag 12 000 pasienter rammes av hjerneslag i Norge hvert år (1). Tross fallende insidensrate og mer avansert akuttbehandling er hjerneslag den vanligste årsaken til uførhet og innleggelse på sykehjem, og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge (2, 3). Trombolyse er som regel aktuelt ved ankomst til sykehuset innen 4,5 timer etter symptomdebut, trombektomi innen 24 timer (4, 5). Effekten er bedre desto raskere behandlingen gis. I dag behandles 20 % av pasienter med hjerneinfarkt med trombolyse og 5 % med trombektomi, en økning fra 1 % i 2014 (1).

  To av tre hjerneslag er definert som milde, og 44 % av pasientene utskrives til egen bolig. Tre måneder etter slaget er likevel bare halvparten av pasientene like fornøyd med tilværelsen som før hjerneslaget, yrkesdeltakelsen er halvert, 17 % får ikke dekket sitt hjelpebehov, og 24 % har fått mindre trening enn de ønsker (1). Mange pasienter har «skjulte utfall» som fatigue og konsentrasjonsvansker.

  I løpet av den akutte sykehusinnleggelsen skal etiologien om mulig avklares og riktig sekundærprofylakse igangsettes. Tverrfaglig kartlegging skal avdekke følger av slaget, tidlig rehabilitering skal igangsettes, og videre oppfølging skal planlegges. Pasient og pårørende skal informeres om sykdommen og behandlingen, noe som kan være utfordrende i løpet av et kort sykehusopphold og rett etter en akutt hendelse. Tidligere studier har vist at pasienter og pårørende ofte har lite kunnskap om sykdommen og dens konsekvenser (6, 7). Ved Bærum sykehus er den gjennomsnittlige liggetiden for de cirka 300 hjerneslagpasientene som behandles årlig, fem døgn (1). Mange pasienter og pårørende har fortalt at de har følt seg alene og hatt mange ubesvarte spørsmål etter utskrivelse fra sykehuset.

  Slagdagen er et møtepunkt for pasient, pårørende, brukerorganisasjonene, kommunene og primær- og spesialisthelsetjenesten

  Selv om de fleste av våre slagpasienter tilbys poliklinisk oppfølging etter tre måneder, har vi sett at det er behov for mer omfattende og systematisk opplæring og oppfølging av pasienter med hjerneslag (8). Vi foreslår en modell som tar høyde for en heterogen pasientgruppe med ulike behov. Modellen innebærer et samarbeid mellom alle de ulike aktørene som er involvert i pasientforløpet, der sykehuset blir et naturlig utgangspunkt.

  Slagdag

  Slagdag

  Slagdag ble etablert ved Bærum sykehus som et tilbud til pasienter med hjerneslag og deres pårørende i 2017. Slagdagen er et møtepunkt for pasient, pårørende, brukerorganisasjonene, kommunene og primær- og spesialisthelsetjenesten. Hovedmålet er å bedre pasientenes situasjon gjennom økt mestring av den nye livssituasjonen.

  Slagdag avholdes seks ganger årlig på Lærings- og mestringssenteret med grupper på opptil 30 deltakere. Pasienter henvises både til Slagdag og poliklinisk tremånederskontroll uavhengig om de skrives ut tilbake til hjemmet eller til en opptreningsinstitusjon (figur 1).

  Slagdagen går over seks klokketimer, og pasienten må betale en egenandel som ved en vanlig sykehuskontakt. Noen ganger deltar kun pårørende. Samtlige yrkesgrupper som er involvert i pasientforløpet, bidrar med innlegg og undervisning – både tverrfaglig team på sykehuset, representant for fastlege, brukerorganisasjonene og kommunene. Deltakere får med seg skriftlig informasjonsmateriell hjem med viktige kontaktpersoner og telefonnummer.

  Evaluering

  Evaluering

  Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende har så langt vært positive. Vi mener kommunikasjonen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten har bedret seg med dette møtepunktet, og at man har fått en bedre forståelse av egne og andres ansvarsområder, i tråd med samhandlingsreformen (9). Det oppleves nyttig at det til enhver tid er personer i kommunene som har kjennskap til tilbud for pasientene, og at denne informasjonen oppdateres kontinuerlig.

  Moderne hjerneslagbehandling er mer enn god akuttmedisin. Vi tror vår modell, med lokale tilpasninger, vil kunne brukes flere steder til beste for mange pasienter etter hjerneslag, og deler gjerne våre erfaringer med andre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media