Kommentar

Behandling rettet mot tarmfloraen

Frederik Emil Juul
ph.d.-stipendiat ved Klinisk effektforskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Interessekonflikt:  Nei
Jørgen Valeur
lege i spesialisering i indremedisin og i fordøyelsessykdommer ved Gastromedisinsk avdeling
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Vi takker Stig Frøland for verdifulle kommentarer til vårt innlegg om tarmflorabehandling. Vi er enige i at fekal transplantasjon er en dekkende norsk oversettelse av den engelske betegnelsen «fecal microbiota transplantation». Imidlertid ser vi nå en utvikling der bruk av avføringsdonorer etter hvert fases ut til fordel for mer spesifikk tarmfloramodulering – av noen kalt «next generation microbiota therapeutics» (1). Vi ønsket derfor å argumentere for at tarmflorabehandling er en mer overordnet og fremtidsrettet betegnelse enn fekal transplantasjon.

Videre er vi enige med Frøland om at begrepene mikrobiom og mikrobiota ofte brukes om hverandre og med uklare betydninger. En løsning på norsk kan kanskje være å bruke ordet «tarmflora» (2), og presisere om man snakker om genmassen, komposisjonen eller funksjonene.

Frederik Emil Juul og Jørgen Valeur

Litteratur:
(1) Petrof EO, Khoruts A. From stool transplants to next-generation microbiota therapeutics. Gastroenterology 2014; 146: 1573-82.
(2) Valeur J. Mikrobesamfunnet i tarmen – flora eller fauna? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1154.

Published: 20.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media