Rettelse: Legers holdninger til aktiv dødshjelp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5.

  I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og samfunnsmedisin ville tillate legalisering, kontrollert for andre forhold. Dette gjaldt ikke de andre spesialitetene.

  I tabell 2 på samme side skal oddsratio være: 1,18 for indremedisin, 1,32 for kirurgi, 1,07 for psykiatri og 1,56 for laboratoriefag/samfunnsmedisin/annet. P-verdi for psykiatri skal være 0,74.

  På s. 34 skal det stå: For ønsket om ikke å «tillate eutanasi for personer med dødelig sykdom og kort forventet levetid» var sammenhengen signifikant for kvinner (0,66, 95 % KI 0,51–0,86), eldre (0,97, 0,96–0,98) og de med religiøs overbevisning (0,24, 0,15–0,37). På samme vis ble det vist signifikant sammenheng mellom at man ikke ønsket at «aktiv dødshjelp bør tillates også for personer som har en uhelbredelig kronisk sykdom, men ikke er døende» og det å være kvinne (0,61; 0,43–0,84), eldre (0,97; 0,95–0,98) og ha religiøs overbevisning (0,28; 0,15–0,52).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media