Morten Magelssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Magelssen

Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
30.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5. I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Assisted dying is illegal in Norway, but surveys indicate that a majority of the population is in favour of legalisation ( 1 ). However, the issue of legalisation has not yet appeared on the...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men spørreundersøkelser indikerer at et flertall av befolkningen er positive til legalisering ( 1 ). Like fullt har legalisering foreløpig ikke kommet på den...
Morten Magelssen
15.11.2018
Fastlegeforskriften bør endres slik at det på ny åpnes for muligheten til å avtale reservasjon lokalt. Sauherad kommune sa opp fastlege Katarzyna Jachimowicz fordi hun ikke ville sette inn spiral...
Morten Magelssen
17.04.2018
Stefán Hjörleifsson, Kjersti Lea God praksis Om medisin og etikk. 316 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-2076-2 Lege og filosof Stefán Hjörleifsson og humanist og...
Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.01.2018
Klinisk praksis er verdiladet, og klinikere står ofte overfor etiske problemer. De siste 20 årene er helsetjenesten blitt sterkt lovregulert. Blant annet har pasientens medbestemmelse blitt styrket,...
Morten Magelssen
02.05.2017
Gawande, Atul Å være dødelig Om legekunst og livskvalitet. 306 s. Oslo: Mime Forlag, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-93441-08-3 Den indisk-amerikanske kirurgen Atul Gawandes bok om livets siste fase...
Torbjørn Folstad, Morten Magelssen, Espen Heen
18.01.2007
Alle mennesker har menneskeverd, fordi de er mennesker. Når lovverket ikke er basert på dette prinsippet, blir grenseoppgangene vilkårlige, utydelige og ikke minst flyttbare. Forslaget til endringer...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
23.08.2016
Vi takker Anne Mari Røsting Strand & Siri Fuglem Berg for en tankevekkende kommentar ( 1 ) til vår artikkel ( 2 ), som handlet om keisersnitt bør tilbys ved trisomi 13 og 18, og der vi drøftet...
Morten Magelssen, Olav Magnus S. Fredheim
21.01.2011
Today it is generally accepted that an illness should be understood on the basis of a biopsychosocial model in which the patient’s thoughts, feelings and social relationships are of significance. But...
Morten Magelssen, Eivind Meland
03.09.2013
Det er alltid en fare i medisinen for å falle i én av to grøfter: 1. Arrogant og bedrevitende avvisning av pasienter. 2. Overdreven empati som skalkeskjul for selvforherligende og liberal...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
21.06.2016
Vår artikkel om keisersnitt ved trisomi 13 og 18 har avfødt debatt ( 1 ). Takk til Kristoffer Brodwall for tilsvar ( 2 ). Vi er enige i argumentasjonsrekken angående den lave absolutte risikoen for...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
07.06.2016
Vi er takknemlige for kommentarene til vår artikkel. Det er viktig at personlige erfaringer får komme frem i debatten. Kommentarene viser at den tidligere oppfatningen om prognosen ved trisomi 13/18...
Morten Magelssen, Kristoffer Brodwall
04.05.2005
Redaktør Charlotte Haug gjør i Tidsskriftet nr. 4/2005 ( 1 ) – ved hjelp av etikeren Ernle Young ( 2 ) – rede for de syn på det tidlige fosteret som ligger til grunn for uenigheten i...
Morten Magelssen
09.09.2010
Videm, V. Verdt å vite om vegetarmat 204 s, tab, ill. Oslo: Dyade forlag, 2010. Pris NOK 200 ISBN 978-82-91-40519-3 Verdt å vite om vegetarmat er skrevet av Vibeke Videm, professor i...
Morten Magelssen, Olav Magnus S. Fredheim
13.12.2011
Den medisinske utvikling og endrede normer gjør at pasienter i økende grad får rett til behandlingstilbud som er etisk omstridte. Noen leger opplever at det å utføre eller henvise til slik behandling...
Morten Magelssen, Olav Magnus S. Fredheim
21.01.2011
Det er nå allment akseptert at sykdom bør forstås ut ifra en biopsykososial modell, der også pasientens tanker, følelser og sosiale relasjoner har betydning. Men livet har også en fjerde dimensjon:...
Gunn Helen Hagen, Christine Ødegaard Hage, Morten Magelssen, Per Nortvedt
20.09.2011
Abort er forbundet med viktige og vanskelige etiske utfordringer, og både medisinskfaglige, etiske og juridiske aspekter må behandles grundig. Samfunnet har gitt legene ansvaret for å utføre...
Morten Magelssen
01.10.2013
Berg, Siri Fuglem Evy Kristine – retten til et annerledesbarn 155 s. Oslo: Z-forlag, 2013. Pris NOK 288 ISBN 978-82-93187-12-7 Da anestesilege Siri Fuglem Berg var gravid med sitt fjerde barn, ble...
Morten Magelssen, Eivind Meland
11.06.2013
Fastleger opplever i økende grad et press fra pasienter og eksterne instanser. Disse møter legen med forventninger som kan gå på tvers av legens egen oppfatning av hva som er faglig og moralsk rett...