Annonse
Annonse

Berit Bringedal

Artikler av Berit Bringedal

Berit Bringedal
22.01.2018
Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne. Illustrasjonsfoto: Pixtal/NTB scanpix Mange etiske dilemmaer er både dramatiske...
Berit Bringedal
02.10.2017
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal, som navnet tilsier, gi råd om prioriteringer og prioriteringsprosesser i norsk helsetjeneste. Hvilke råd har de gitt, og hvilke begrunnelser...
Berit Bringedal
07.03.2017
Oppsummert kunnskap er viktig, ikke minst i medisinen. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Både pasienter, leger og myndigheter ønsker best mulig kunnskapsgrunnlag, og resultater fra mange studier...
Berit Bringedal
11.10.2016
President Barack Obama på et folkemøte i Milwaukee. Foto: Zach Gibson/The New York Times/NTB scanpix I august i år sto det en vitenskapelig artikkel om den amerikanske helsetjenestereformen på trykk...
Fredrik Carlsen, Berit Bringedal
26.02.2009
Både spørreundersøkelser om befolkningens tilfredshet med helsevesenet og om helsepersonalets tilfredshet med arbeidssituasjonen gir verdifull informasjon om tilstanden i helsevesenet. Data om...
Berit Bringedal
02.11.2006
Carl Ditlef Jacobsen ber om at Legeforeningens forskningsinstitutt «helt konkret forteller våre helsemyndigheter hvordan det bør skje en nedkutting av helsebudsjettene og samtidig en økning av...
Berit Bringedal, Olaf G. Aasland
06.04.2006
Forebygging av sykdom gjennom livsstilsendring har de senere årene fått økende oppmerksomhet i vestlige land. Tobakk, fysisk aktivitet og kosthold er sentrale temaer både i dagspressen og blant...
Berit Bringedal
06.04.2006
Effektiv utnyttelse av ressursene, det er tidens melodi i helsepolitikken. Styringsreformer er innført, med ønske om at de skal bidra til å få mer ut av det raskt voksende helsebudsjettet. En stadig...
Hans Olav Melberg, Berit Bringedal
25.03.2010
Legene har en portvaktrolle ( 1 ), der de gjennom prioriteringsforskriften ( 2 ) er pålagt å veie nytten av ulike medisinske tiltak mot kostnadene. Dette fordrer korrekt kunnskap om både nytte og...
Berit Bringedal
02.06.2015
Multidisciplinary collaboration is needed to steer the health services in the right direction. Photo: Ole Kristian Losvik Concern is being expressed both in Norway and other Western countries that...
Berit Bringedal
24.05.2016
Like all those with a high level of education, doctors achieve high scores on quality of life indicators. They come out well with regard to life expectancy, illness, personal finances and job...
Berit Bringedal
24.05.2016
Som alle andre med høy utdanning skårer leger høyt på levekårsindikatorer. De kommer godt ut på forventet levealder, helseplager, personlig økonomi og trivsel i jobben. Er det da noen grunn til å...
Berit Bringedal
15.12.2005
Turner, David A passion for tango 225 s, ill. Dingley: Dingley Press, 2004. Pris GBP 13 ISBN 0 -9547083-0-X «Argentine tango is absorbing, addictive and a unique way of dancing. I love it!» skriver...
Olaf Gjerløw Aasland, Berit Bringedal, Kari Ronge
07.10.2010
Legene føler at den profesjonelle autonomien gradvis er blitt mer begrenset siden midten av forrige århundre ( 1  –  3 ). Den tradisjonelle oppfatningen av profesjonens rolle var at utøverne selv...
Berit Bringedal, Kristine Bærøe
20.05.2010
Det er godt dokumentert at helse og sosioøkonomisk status henger sammen ( 1  –  3 ). Lav sosioøkonomisk status er forbundet med dårligere helse enn høy sosioøkonomisk status når man kontrollerer for...
Berit Bringedal
27.11.2012
Diagnosen en pasient får er ikke bare avhengig av symptomene. Sosial ulikhet i helse er godt dokumentert. Lav sosioøkonomisk status henger bl.a. sammen med lavere levealder og høyere risiko for...
Berit Bringedal
16.09.2014
Begrepet «disease mongering» brukes om å utvide grensene for hva som betraktes som sykdom. Mannlig skallethet er ett eksempel. Men hva skal vi kalle det på norsk? Mannlig skallethet er et eksempel på...
Berit Bringedal
09.12.2014
Helsetjenesten kan bidra til å forsterke sosial ulikhet i helse. Å hindre dette bør ikke gjøres gjennom flere lover, men ved å utvikle legenes medisinske skjønn. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian...
Berit Bringedal
06.10.2015
Det er mange måter å bruke ressurser på. For å prioritere riktig er det viktig å beregne helsegevinsten, men noe mangler i regnestykkene. Prioriteringsutvalget ved Ole Frithjof Norheim overleverte 12...
Berit Bringedal
02.06.2015
Et tverrvitenskapelig samarbeid er nødvendig for å styre helsetjenesten i riktig retning. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Både i Norge og andre vestlige land uttrykkes bekymring for at...