Berit Bringedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Bringedal

Berit Bringedal
19.04.2021
Filosofisk teori om rettferdighet kan – og bør – anvendes i helsetjenesten. Illustrasjon: Neil Webb / NTB Årsaken til feilprioriteringer, eller dårlige prioriteringer, er at beslutningstakerne ikke...
Berit Bringedal
22.02.2021
Takk for en viktig kommentar. Jeg er enig i at påstanden er for kategorisk. Kommentaren gir meg anledning til å nyansere. I en studie av sykefraværet i befolkningen i 2006 ( 1 )...
Berit Bringedal
24.08.2020
Covid-19 har på nytt aktualisert spørsmålet om hva likebehandling i helsetjenesten egentlig betyr. Illustrasjon: Sloop communications / iStock Likebehandling er en sentral målsetning for...
Berit Bringedal
09.12.2019
Myndighetene anbefaler screening for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Hva anbefaler legene? Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Scanpix Norske helsemyndigheter anbefaler screening for...
Berit Bringedal
09.09.2019
Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjonen mellom pasient og lege? Illustrasjon: thorbjorn66/iStock Det er godt...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
30.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5. I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Assisted dying is illegal in Norway, but surveys indicate that a majority of the population is in favour of legalisation ( 1 ). However, the issue of legalisation has not yet appeared on the...
Berit Bringedal
23.01.2019
Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger. Illustrasjon: Gary Waters / NTB scanpix Flere studier har vist at sykefraværet varierer med...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men spørreundersøkelser indikerer at et flertall av befolkningen er positive til legalisering ( 1 ). Like fullt har legalisering foreløpig ikke kommet på den...
Berit Bringedal
17.09.2018
I atferdsøkonomien brukes begrepet «valgarkitektur» som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valg vi gjør. Illustrasjonsfoto: Mitch Blunt/NTB scanpix Valgarkitekturen kan være...
Berit Bringedal
22.01.2018
Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne. Illustrasjonsfoto: Pixtal/NTB scanpix Mange etiske dilemmaer er både dramatiske...
Berit Bringedal
02.10.2017
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal, som navnet tilsier, gi råd om prioriteringer og prioriteringsprosesser i norsk helsetjeneste. Hvilke råd har de gitt, og hvilke begrunnelser...
Berit Bringedal
07.03.2017
Oppsummert kunnskap er viktig, ikke minst i medisinen. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Både pasienter, leger og myndigheter ønsker best mulig kunnskapsgrunnlag, og resultater fra mange studier...
Berit Bringedal
11.10.2016
President Barack Obama på et folkemøte i Milwaukee. Foto: Zach Gibson/The New York Times/NTB scanpix I august i år sto det en vitenskapelig artikkel om den amerikanske helsetjenestereformen på trykk...
Fredrik Carlsen, Berit Bringedal
26.02.2009
Både spørreundersøkelser om befolkningens tilfredshet med helsevesenet og om helsepersonalets tilfredshet med arbeidssituasjonen gir verdifull informasjon om tilstanden i helsevesenet. Data om...
Berit Bringedal
02.11.2006
Carl Ditlef Jacobsen ber om at Legeforeningens forskningsinstitutt «helt konkret forteller våre helsemyndigheter hvordan det bør skje en nedkutting av helsebudsjettene og samtidig en økning av...
Berit Bringedal, Olaf G. Aasland
06.04.2006
Forebygging av sykdom gjennom livsstilsendring har de senere årene fått økende oppmerksomhet i vestlige land. Tobakk, fysisk aktivitet og kosthold er sentrale temaer både i dagspressen og blant...
Berit Bringedal
06.04.2006
Effektiv utnyttelse av ressursene, det er tidens melodi i helsepolitikken. Styringsreformer er innført, med ønske om at de skal bidra til å få mer ut av det raskt voksende helsebudsjettet. En stadig...
Hans Olav Melberg, Berit Bringedal
25.03.2010
Legene har en portvaktrolle ( 1 ), der de gjennom prioriteringsforskriften ( 2 ) er pålagt å veie nytten av ulike medisinske tiltak mot kostnadene. Dette fordrer korrekt kunnskap om både nytte og...
Berit Bringedal
02.06.2015
Multidisciplinary collaboration is needed to steer the health services in the right direction. Photo: Ole Kristian Losvik Concern is being expressed both in Norway and other Western countries that...