Er inntaket av jod i befolkningen tilstrekkelig?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Nasjonalt råd for ernæring konkluderte i 2016 med at utilstrekkelig jodinntak er utbredt i deler av den norske befolkningen og at effektive tiltak burde iverksettes umiddelbart. Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å oppsummere artikler publisert etter januar 2016 som beskriver jodinntaket i Norge.

  KUNNSKAPSGRUNNLAG

  KUNNSKAPSGRUNNLAG

  Litteratursøk ble gjort i PubMed og Embase. Totalt 13 artikler der man rapporterte inntak av jod fra kosten eller jodkonsentrasjon i urin, ble inkludert.

  RESULTATER

  RESULTATER

  De nye studiene bekrefter at utilstrekkelig jodinntak er utbredt blant kvinner i fertil alder, gravide, ammende, spedbarn som fullammes, eldre, veganere og innvandrere. Det er få jodkilder i kosten, og personer som utelater eller har lavt inntak av melk og mager fisk er spesielt utsatt.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Utilstrekkelig jodinntak er spesielt bekymringsfullt hos kvinner i fertil alder. Helsepersonell bør kjenne til dette og eventuelt anbefale jodrike matvarer eller jodtilskudd til disse og andre utsatte grupper.

  Abstract

  BACKGROUND

  In 2016, the Norwegian National Nutrition Council concluded that inadequate iodine intake is widespread in sections of the Norwegian population, and that effective measures should be undertaken immediately. This literature review aims to summarise articles published since January 2016 that describe the iodine intake in Norway.

  MATERIAL AND METHOD

  Literature searches were conducted in PubMed and Embase. Altogether thirteen articles that reported intake of iodine from the diet or urinary iodine concentration were included.

  RESULTS

  The recent studies confirm that inadequate iodine intake is widespread among women of fertile age, pregnant and breastfeeding women, infants who are exclusively breastfed, elderly persons, vegans and immigrants. There are few sources of iodine in the diet, and persons who avoid or have a low intake of milk and white fish are particularly vulnerable.

  INTERPRETATION

  Inadequate iodine intake is a matter of particular concern in women of fertile age. Healthcare personnel should be aware of this and in certain cases recommend iodine-rich foods or iodine supplements to these and other vulnerable groups.

  Artikkel

  Tidligere var alvorlig jodmangel utbredt både hos husdyr og mennesker i Norge, spesielt i innlandet hvor struma ble påvist hos opptil 80 % av alle skolebarn (1). Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring i 2016 indikerte at jodmangel igjen kan være utbredt, og presiserte behovet for mer kunnskap om jodstatus i befolkningen (2). Jod er nødvendig for danning av thyreoideahormonene T4 (tyroksin) og T3 (trijodotyronin). Disse hormonene er sentrale i reguleringen av metabolsk aktivitet i alle kroppens celler og er essensielle for nervesystemets utvikling i fosterlivet. Mens alvorlig jodmangel er betydelig redusert globalt de siste tiårene, er mild til moderat jodmangel fortsatt utbredt, også i høyinntektsland (3, 4). Konsekvensene av jodmangel varierer med graden av mangel og når i livsløpet den inntreffer. Både lavt og høyt inntak er assosiert med økt risiko for thyreoideaforstyrrelser (5). De første månedene av fosterlivet er en spesielt sårbar fase. Jodmangel hos mor kan ha konsekvenser som livslang nedsatt nevrokognitiv funksjon hos barnet (6, 7). Det er godt dokumentert at alvorlig jodmangel hos gravide gir varige skader på barns utvikling. Konsekvensene av mildere former for mangel er imidlertid mer usikre. Her er kunnskapsgrunnlaget hovedsakelig basert på observasjonsstudier og intervensjonsstudier med jodtilskudd til gravide (3, 8).

  Norsk drikkevann, jordsmonn og landbruksprodukter inneholder lite jod, og bare sjømat har et naturlige høyt jodinnhold. Fra 1950-årene ble kraftfôr til kyr beriket med jod av hensyn til dyrenes helse. Fordi jod overføres til melken og melk hadde en viktig plass i kostholdet, ble jodmangel raskt utryddet (9, 10). Melk og melkeprodukter er fortsatt den viktigste jodkilden i kostholdet vårt (11, 12). Mager saltvannsfisk er også en viktig kilde. Inntaket av disse matvarene er imidlertid synkende, spesielt blant unge kvinner (12). Det er stor variasjon i jodinnholdet i ulike typer fisk. I tabell 1 presenteres en enkel oversikt basert på oppdaterte data fra Matvaretabellen som viser jodinnholdet i én porsjon av ulike norske matvarer (13).

  Tabell 1

  Oversikt over jodinnhold i én porsjon av ulike matvarer.

  Matvare

  En vanlig porsjonsstørrelse

  Jodinnhold,
  µg per porsjon (12, 13)

  Prosent av anbefalt inntak for voksne1

  Torskefilét, bakt i ovn

  200 g

  550

  367

  Panert sei, stekt

  200 g

  540

  360

  Panert torsk, stekt

  200 g

  390

  260

  Fiskekaker/karbonader

  150 g

  60

  40

  Brunost

  Til én brødskive, 16 g

  32

  21

  Melk

  Ett glass, 2 dl

  30

  20

  Makrell, stekt

  150 g

  30

  20

  Yoghurt

  Ett beger, 125 g

  20

  13

  Egg, kokt

  Ett egg, 56 g

  19

  13

  Laks (oppdrett), bakt i ovn

  150 g

  10

  7

  Makrellfilet i tomat

  Til én brødskive, 40 g

  6

  4

  Salt, med jod

  1 g

  5

  3

  1Anbefalt inntak for voksne og barn fra ti år er 150 µg/dag (15)

  Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at befolkningen sikres adekvat jodinntak gjennom beriking av salt og at jodstatus overvåkes jevnlig (14). Norge følger foreløpig ikke disse anbefalingene. Frivillig tilsetting av 5 µg jod/g husholdningssalt ble riktignok innført i 1938, men denne mengden er for lav til å ha noen betydning (9) og er vesentlig lavere enn WHOs anbefalte berikingsnivå på minimum 15 µg jod/g salt (14).

  Den norske anbefalingen for inntak av jod bygger på de nordiske næringsstoffanbefalingene fra 2014 (15). For barn og ikke-gravide voksne sammenfaller de nordiske anbefalingene med WHO sine, men WHO anbefaler høyere doser for gravide og ammende (tabell 2). De har også etablert epidemiologiske kriterier for tilstrekkelig jodinntak basert på medianverdier av jod i urin (16). For representative utvalg i den generelle befolkningen (voksne og barn over seks år) anses jodinntaket som tilstrekkelig når disse verdiene er 100 µg/l eller høyere, mens for gravide anses 150 µg/l eller høyere som tilstrekkelig (tabell 2).

  Tabell 2

  Oversikt over anbefalinger for daglig jodinntak i nordiske retningslinjer og fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og nivå av jod i urin som angir tilstrekkelig jodinntak i befolkningsgrupper.

  Befolkningsgruppe

  Anbefalt inntak, Norden (15),
  µg/dag

  Anbefalt inntak, WHO (16),
  µg/dag

  WHOs anbefaling for median konsentrasjon av jod i urin ved tilstrekkelig inntak ( 16 ), µg/l

  Barn

  12−23 måneder

  70

  70

  ≥ 100−199

  2−5 år

  90

  90

  ≥ 100−199

  6−9 år

  120

  120

  ≥ 100−199

  Barn fra 10 år og ungdom

  150

  150

  ≥ 100−199

  Voksne

  150

  150

  ≥ 100−199

  Gravide

  175

  250

  ≥ 150−2991

  Ammende

  200

  250

  1Fordi WHO anbefaler et høyere inntak for gravide enn de nordiske retningslinjene, vil det anbefalte nordiske inntaket på 175 µg/dag tilsi at en median konsentrasjon av jod i urin ≥ 105 µg/l (~100 µg/l) reflekterer tilstrekkelig inntak (2)

  Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å oppsummere artikler publisert etter 2016 som beskriver jodinntaket i ulike befolkningsgrupper i Norge.

  Kunnskapsgrunnlag

  Kunnskapsgrunnlag

  Vi søkte i PubMed og Embase med søkeordene «jod» og «Norge» i følgende kombinasjon: (iodine AND Norway). Søket ble avsluttet 31.7.2018 og ble avgrenset til fulltekstartikler (ikke konferansebidrag) publisert etter 1.1.2016. Det ga 45 treff. Artiklenes relevans ble først vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag. Fire av forfatterne gjennomførte litteratursøket, utvelgelsen av artikler og gjennomgang av artiklene i fulltekst. 16 artikler ble identifisert som potensielt relevante og ble lest i fulltekst. Kun artikler der man rapporterte inntak av jod fra kosten eller jodkonsentrasjon i urin (u-jod), ble inkludert – til sammen 12 artikler. Vi inkluderte i tillegg en relevant artikkel fra eget litteraturarkiv som ikke kom opp i søket (17). De 13 artiklene omfatter barn, ungdom, voksne, eldre, gravide, ammende, norsksomaliere, vegetarianere og veganere (12), (17–28).

  Jodinntak og -status

  Jodinntak og -status

  Resultatene viser at jodinntaket er mangelfullt i store befolkningsgrupper (tabell 3). Medianverdi av u-jod indikerte mild til moderat jodmangel (20–99 µg/l) for fullammede barn av mødre som utelot melk fra kosten (17), kvinner i fertil alder (18–20), ammende (22, 25), eldre (20), norsksomaliere (26) og vegetarianere, spesielt veganere (18, 20). Medianverdi av u-jod indikerte også mild til moderat jodmangel (50–149 µg/l) for gravide (20–24). Selv om jod aktivt utskilles i morsmelk, var jodkonsentrasjonen i morsmelk så lav at fullammede barn sto i fare for å ikke få dekket sitt jodbehov (25). Gravide kvinner utgjør den største gruppen i denne oversikten og omfatter mer enn 5 000 individer rekruttert i ulike deler av landet (20–24). I alle studiene blant gravide avdekket både beregnet jodinntak fra kosten og målingene av jod i urin at jodinntaket var utilstrekkelig. Derimot var jodinntaket tilstrekkelig blant spedbarn og småbarn som enten fikk jodberiket morsmelkerstatning eller kumelk (17, 20, 27), og blant ungdom, voksne menn og de vegetarianerne som inkluderte melk i kosten (12, 20, 28).

  Tabell 3

  Artikler publisert i perioden 1.1. 2016–31.7.2018 som beskriver jodinntak i ulike befolkningsgrupper i Norge, presentert etter tidspunkt for datainnsamling (nyeste først). Resultatene i siste kolonne er median (25- og 75-prosentil), og inntak er beregnet fra kost dersom ikke annet er angitt. Median jod i urin mellom 50–99 µg/l tilsvarer mild jodmangel og mellom 20–49 µg/l tilsvarer moderat jodmangel hos barn over seks år og ikke-gravide voksne. Median jod i urin mellom 50–149 µg/l tilsvarer mild til moderat jodmangel hos gravide (16).

  Forfatter (referanse)

  Studiedesign/ år for datainnsamling

  Deltagere

  Konsentrasjon av jod i urin (µg/l) og/eller beregnet inntak (µg/dag)

  Henjum (18)

  Tverrsnittsstudie,
  2017–18

  403 kvinner (19–29 år) i Oslo og i Bergen

  Spoturin:
  Alle: 75 (42, 130)
  Ikke-vegetarianere (n = 367): 80 (45, 130)
  Vegetarianere (n = 36): 38 (27, 55)
  Beregnet inntak (inkl. tilskudd), alle, siste måned: 100 (69, 135)

  Henjum (21)

  Tverrsnittsstudie,
  2016

  804 gravide i Oslo-området (gjennomsnittsalder 31 år). 728 donerte spoturinprøve

  Spoturin: 92 (59, 140)
  Beregnet inntak (inkl. tilskudd):
  siste døgn: 148 (86, 251)
  siste måned: 149 (109, 268)

  Henjum (25)

  Tverrsnittsstudie,
  2016

  175 ammende kvinner (gjennomsnittsalder 32 år) rekruttert via helsestasjoner i Oslo-området

  Morsmelk: 68 (45, 98)
  Spoturin: 64 (39, 95)
  Beregnet inntak (inkl. tilskudd):
  siste døgn: 135 (94, 211)
  siste måned: 134 (95, 222)

  Madar (26)

  Tverrsnittsstudie,
  2015–16

  169 norsksomaliere (menn og kvinner 20–73 år) i Oslo-området med gjennomsnittlig 13 års botid i Norge

  Spoturin: 63 (38, 100)
  Inntak estimert fra døgnurin: 124 (89, 172)

  Nerhus (27)

  Intervensjonsstudie/ kostforsøk,
  2015

  220 barn (gjennomsnittsalder 5 år) fra 13 barnehager i Bergen

  Spoturin før intervensjon (spredningsmål ikke angitt): 132

  Handeland (28)

  Intervensjonsstudie/ kostforsøk,
  2015

  478 ungdommer (14–15 år) ved 8 ungdomsskoler i Bergen

  Spoturin før intervensjon (gjennomsnitt ± standardavvik): 123 ± 64

  Thomassen (17)

  Tverrsnittsstudie,
  2014–15

  51 barn < 2 år med kumelkallergi, Oslo universitetssykehus. Mødrene til de ammede barna levde på melkefri diett

  Spoturin (spredningsmål ikke angitt):
  Fullammede (n = 12): 86
  Delvis ammede (n = 17): 172
  Ikke-ammede (n = 22): 175

  Brantsæter (20)

  Tverrsnittsstudie,
  2014–15

  Barn (3–9 år), ungdom (10–17 år), voksne (18–64 år), eldre (65+ år), gravide, vegetarianere og veganere i Oslo-området

  Spoturin:
  Barn (n = 47): 148 (122, 189)
  Ungdom (n = 46): 109 (86, 143)
  Voksne (n = 71): 96 (67, 133)
  hvorav kvinner i fertil alder (n=52): 71 (43, 110)
  Eldre (n = 23): 62 (48, 109)
  Gravide (n = 45): 84 (54, 119)
  Vegetarianere (n = 25): 105 (44, 132)
  Veganere (n = 19): 46 (29, 66)

  Dahl (24)

  Kohortstudie,
  2011–12

  954 gravide i studien Liten i Norge (LiN)

  Spoturin (spredningsmål ikke angitt): 85
  Tilskudd < 5 ganger/uke (n = 804): 75 (44, 120)
  Tilskudd ≥ 5 ganger/uke (n = 144): 120 (72, 208)

  Carlsen (12)

  Tverrsnittsstudie 2x24t/ kostintervju,
  2010–11

  1 787 voksne (18–70 år); 37 % av et landsrepresentativt invitert utvalg (Norkost 3)

  Beregnet inntak (spredningsmål ikke angitt):
  Kvinner (18–70 år): 130
  Menn (18–70 år): 176
  Unge kvinner (18–29 år): 110

  Berg (22)

  Kohortstudie,
  2007–09

  197 gravide i den nordnorske studien Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

  Spoturin (median (2,5-, 97,5-prosentil)):
  2. trimester: 75 (12, 316)
  3 dager postpartum: 32 (4, 127)
  6 uker postpartum: 47 (7, 179)

  Abel (23)

  Kohortstudie, Den norske mor og barn- undersøkelsen,
  2002–08

  77 164 gravide. Jodkonsentrasjon i spoturin målt hos 2 938

  Spoturin:
  Ikke tatt tilskudd (n = 1 950): 61 (32, 104)
  Tatt tilskudd (n = 988): 86 (43, 140)
  Beregnet jodinntak (eksl. tilskudd): 121 (89, 162)

  Molin (19)

  Intervensjonsstudie/ kostforsøk,
  2006

  38 (28 kvinner) friske, ikke-gravide studenter ved OsloMet (20–40 år)

  Spoturin før intervensjon: 90 (70, 128)

  Jodinntaket beregnet fra kostregistrering i den nasjonale kostholdsundersøkelsen viste at menn hadde betydelig høyere jodinntak enn kvinner, og at unge kvinner hadde det laveste jodinntaket (12). Deltagere med rapportert inntak av jodholdige kosttilskudd hadde gjennomgående høyere jodkonsentrasjon i urin og/eller morsmelk, men medianverdi av u-jod viste at også i denne gruppen var det mange med for lavt totalt jodinntak (18, 20, 21, 23)(23–25). Et unntak var enkeltdeltagere som rapporterte bruk av taretilskudd (20). Disse hadde jodkonsentrasjon > 300 µg/l, som gjenspeiler høyere jodinntak enn det som anses å være trygt (16)(29).

  Diskusjon

  Diskusjon

  Denne litteraturgjennomgangen viser at store grupper i befolkningen har utilstrekkelig jodinntak. I dag er det kun Norge og noen få andre land i verden som bare har melk og fisk som gode jodkilder i kostholdet. Studiene som inngår i denne oversikten, viser at disse kildene ikke lenger sikrer et tilstrekkelig jodinntak i hele befolkningen.

  Utilstrekkelig jodinntak er spesielt alvorlig hos kvinner i fertil alder og gravide på grunn av thyreoideahormonenes avgjørende betydning for hjernens utvikling i fosterlivet (6). I observasjonsstudier er det rapportert at mild og moderat jodmangel i svangerskapet er assosiert med dårligere leseferdigheter og lavere intelligens hos barna ved 5–8 års alder (30, 31). Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viste at lavt jodinntak i svangerskapet var assosiert med forsinket språkutvikling og redusert finmotorikk ved tre års alder, økte atferdsproblemer ved tre og åtte år og dårligere skoleferdigheter ved åtte år (23, 32, 33). Disse observasjonsstudiene indikerer uønskede effekter av mild til moderat jodmangel, men det er foreløpig gjort få studier og man kan ikke utleukke at resultatene skyldes andre systematiske forskjeller mellom gruppene enn inntaket av jod.

  Intervensjonsstudier med jodtilskudd til gravide har ikke vist at tilskudd beskytter barna mot negative effekter, trolig fordi det er for sent å starte med tilskudd når svangerskapet er konstatert (3, 34). Det er derfor ekstra viktig å sikre optimalt jodinntak hos kvinner før de blir gravide. På samme måte som folattilskudd bør bruk av jodholdig kosttilskudd starte i god tid før et eventuelt svangerskap. I april 2018 publiserte forskere fra EU-prosjektet EUthyroid et felles opprop (The Krakow Declaration on Iodine) der de blant annet ber helsemyndighetene iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig jodinntak i befolkningen. Dette er viktig, fordi opptil halvparten av alle nyfødte i Europa står i fare for å ikke nå sitt fulle kognitive potensial på grunn av jodmangel hos mødrene (35).

  Norske helsemyndigheter har nylig iverksatt tiltak for å øke jodinntaket. Rådet om daglig inntak av melk og melkeprodukter er konkretisert til å omfatte tre porsjoner, hvorav minst to porsjoner melk eller yoghurt (36). Videre anbefales jodtilskudd på 100 µg/dag til kvinner i fertil alder som har et lavere daglig inntak enn 3–5 dl melk/yoghurt (avhengig av fiskeinntak), og jodtilskudd på 150 µg/dag til gravide og ammende som har lavere daglig inntak enn 6–8 dl melk/yoghurt (37). Det betyr i praksis at jodholdig kosttilskudd vil være nødvendig for mange. Det pågår også en nytte–risiko-vurdering av økt tilsetning av jod til salt og til vegetabilske alternativer til kumelk, og eventuell bruk av jodisert salt i brødvarer (38).

  Den beste metoden for å vurdere om enkeltindivider får i seg nok jod, er å spørre om inntak av melk, sjømat og bruk av jodholdig tilskudd. På grunn av stor dag til dag-variasjon i inntak av væske og jodholdige matvarer har måling av u-jod hos enkeltpersoner liten diagnostisk verdi, unntatt ved mistanke om overdosering grunnet behandling med jodholdige medikamenter (39).

  Styrker og svakheter

  Styrker og svakheter

  Artiklene som inngår i denne oppsummeringen omfatter flere aldersgrupper og befolkningsutvalg, men kun den nasjonale kostholdsundersøkelsen (12) er basert på et landsrepresentativt utvalg. Unge kvinner i fertil alder, gravide og voksne representerer relativt store utvalg, mens gruppene av vegetarianere, eldre og spedbarn er små. Jod i urin reflekterer inntaket siste 24–48 timer, og medianverdien gir et godt uttrykk for jodinntaket på gruppenivå. På individnivå kan beregnet inntak av jod fra kosten gi et bedre bilde på langtidsinntaket. Det forutsetter gode data for jodinnholdet i matvarene. Selvrapportert kosthold er imidlertid også forbundet med usikkerhet og feilkilder.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Nye studier bekrefter at jodinntaket i Norge er utilstrekkelig, særlig blant unge kvinner, gravide og ammende. Inntil myndighetene eventuelt sikrer økt jodberiking av salt, bør utsatte grupper gis råd om kosthold og eventuelt tilskudd. Det er avgjørende at leger og annet helsepersonell er oppmerksomme på risikogruppene for lavt jodinntak og anbefaler jodtilskudd til personer som inntar lite melk og fisk. Jodtilskudd må ikke forveksles med høydoserte jodtabletter til beredskap ved atomuhell (radioaktivt nedfall).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media