Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem

Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357 – 61

I Tidsskriftet nr. 5/2017 skal det på s. 360, 2. spalte, i begynnelsen av første avsnitt stå: Mens ciprofloksacin er et førstevalgsmedikament ved behandling av øvre urinveisinfeksjon, er det i retningslinjene presisert at ciprofloksacin og amoksicillin ved behandling av nedre urinveisinfeksjon først skal brukes etter at dyrkningssvar foreligger.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler