Reisetid og avstand til norske legevakter

Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2145 – 50

I Tidsskriftet nr. 22/2014 skal siste setning under Resultater i sammendraget på s. 2145 være: For kommuner med fast legevaktlokale (n = 316) var median gjennomsnittlig reisetid 16 minutter og median gjennomsnittlig reiseavstand 13 kilometer.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler