Tone Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Morken

Cathrine Nøttingnes, Kjartan Vibe Fersum, Silje Endresen Reme, Rolf Moe-Nilssen, Tone Morken
16.08.2019
In Norway, musculoskeletal disorders are the single largest cause of sickness absence or exclusion from the labour market ( 1 , 2 ). For some, these afflictions cause long-term sickness absence and...
Cathrine Nøttingnes, Kjartan Vibe Fersum, Silje Endresen Reme, Rolf Moe-Nilssen, Tone Morken
07.08.2019
Muskel- og skjelettplager er i Norge den største enkeltårsaken til at arbeidstakere blir sykmeldt eller faller utenfor arbeidslivet ( 1 , 2 ). For noen fører disse plagene til langvarig sykefravær og...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
28.11.2017
LEMCs are a part of the national emergency notification service designed to receive telephone calls and handle requests to the out-of-hours emergency primary health care service (OOH service,...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
28.11.2017
Legevaktsentralen er ein del av den nasjonale naudmeldetenesta som skal ta imot telefonar og handsame førespurnader til legevakta om akutt hjelp ( 1 ). Samarbeid mellom legevaktsentralen og...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.09.2008
Økt forekomst av posttraumatisk stresslidelse og økt sykelighet er påvist hos personer som har opplevd katastrofer, ulykker og uventede dødsfall ( 1  –  4 ). Randomiserte, kontrollerte studier har...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.09.2008
Individuals who have experienced catastrophes, accidents or unexpected deaths have an increased incidence of post-traumatic stress disorder ( 1  –  4 ). According to randomised controlled studies,...
Tone Morken, Torill H. Tveito, Steffen Torp, Åshild Bakke
21.10.2004
Illustrasjonsfoto Statoil Petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen har vært en viktig bidragsyter til verdiskapningen i det norske samfunnet de siste 30 årene. I august 2003 var det...
Tone Morken
23.10.2003
Muskel- og skjelettplager er vanlig blant arbeidstakere i aluminiumsindustrien og er en viktig årsak til redusert livskvalitet og sykefravær. Målet med avhandlingen var å undersøke forekomsten av...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Out-of-hours (OOH) emergency health services in Norway are changing. A growing number of municipalities find it difficult to maintain local out-of-hours services and therefore seek to establish inter...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
A number of studies have shown that increasing travel distances lead to less use of various health services. Geography may play as large a role as demographic and socioeconomic factors. Examples...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Out-of-hours (OOH) emergency health services in Norway are changing. A growing number of municipalities find it difficult to maintain local out-of-hours services and therefore seek to establish inter...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
A number of studies have shown that increasing travel distances lead to less use of various health services. Geography may play as large a role as demographic and socioeconomic factors. Examples...
Tone Morken, Magne Bråtveit, Bente E. Moen
01.12.2005
Arbeidsbetinget hørselsskade er hyppig forekommende blant støyeksponerte arbeidstakere ( 1 ). For å kunne forebygge arbeidsbetinget hørselsskade, er det viktig å ha god informasjon om forekomst...
Jesper Blinkenberg, Tone Morken
19.02.2013
I flere medieoppslag den siste tiden er det beskrevet pasienthendelser i legevakt med tragiske utfall. Feilvurderinger av uerfarne turnusleger alene på vakt er fremhevet som en av forklaringene på de...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Legevakt-Norge er i endring. Stadig flere kommuner finner det vanskelig å opprettholde egen legevakt og søker interkommunalt samarbeid. Vaktbelastningen på fastlegene blir mindre, noe som kan gjøre...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Flere studier har vist at økende reiseavstand gir lavere utnyttelse av ulike helsetjenester. Geografiske forhold kan spille en minst like stor rolle som demografiske og sosioøkonomiske. Dette er...
Tone Morken
11.11.2014
Lillevik, Ole Greger Øien, Lisa Tiltak mot vold i helsetjenesten En håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging. 93 s, tab, ill. Oslo: MEDLEX Norsk Helseinformasjon, 2013. Pris NOK 198 ISBN 978-...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
13.01.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2145 – 50 I Tidsskriftet nr. 22/2014 skal siste setning under Resultater i sammendraget på s. 2145 være: For kommuner med fast legevaktlokale (n = 316) var median...