Munnstell med klorheksidin forebygger pneumoni hos intuberte pasienter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oral applikasjon av klorheksidin reduserer risikoen for pneumoni hos respiratorpasienter. Dette er nå bekreftet i to placebokontrollerte studier.

  Bruk av klorheksidin munnskyllevæske kan forebygge pneumoni hos ulike pasientgrupper. Etter at vi omtalte dette i en artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2010 (1), har det kommet to nye studier som bekrefter nytten av slik behandling hos intuberte intensivpasienter (2, 3). Samtidig tyder nye data på at konsentrasjonen av klorheksidin bør være høyere enn dem man tidligere brukte for å få optimal effekt (4) – (6).

  Effekter av én applikasjon

  Effekter av én applikasjon

  Den ene studien viser at selv én enkelt applikasjon av klorheksidin reduserer risikoen for respiratorassosiert pneumoni hos traumepasienter (2). 5 ml 0,12 %-oppløsning ble applisert hos 71 pasienter innen 12 timer etter intubering. Hos kontrollgruppen på 74 pasienter omfattet munnstellet ikke bruk av klorheksidin. Ved innleggelsen og etter 48 timer og 72 timer ble det foretatt undersøkelser for å registrere utvikling av pneumoni ved hjelp av en skår basert på temperatur, antall hvite blodceller, trakeale sekreter, oksygenering, røntgen thorax og kultur av aspirat fra trachea (Clinical Pulmonary Infection Score; CPIS). Det var en signifikant effekt av klorheksidin, både etter 48 timer og 72 timer. Av de pasientene som ikke hadde pneumoni ved innleggelse (CPIS-skår < 6), utviklet 33 % i klorheksidingruppen og 56 % i kontrollgruppen pneumoni innen 72 timer.

  Fordi de fleste av pasientene var ute av stand til å gi samtykke selv, ble 12 timer valgt som et rimelig tidsrom for å innhente samtykke fra pårørende. Klorheksidin ble derfor applisert innen 12 timer. Trolig vil applikasjon av klorheksidin allerede før intubering virke enda bedre, fordi man dermed også reduserer spredningen av mikrober til lungene under selve intuberingen.

  Effekter av gjentatte applikasjoner

  Effekter av gjentatte applikasjoner

  Den andre studien omfattet 60 kirurgiske pasienter med antatt behov for minst tre dagers opphold i intensivavdeling (3). De ble randomisert til 0,2 % klorheksidingel applisert på tenner og munnslimhinne tre ganger daglig eller til placebogel. Mengden av oralt plakk ble estimert med visuell skåring. For å diagnostisere nosokomial infeksjon ble det tatt prøver til bakteriekulturer fra tannplakk og munnslimhinne samt aspirat fra nese og trachea.

  I behandlingsperioden ble plakkskårene lavere i behandlingsgruppen, men økte i placebogruppen. Pasientene som utviklet nosokomial infeksjon, hadde høyere plakkskår både ved ankomst og senere. I placebogruppen økte koloniseringen med aerobe patogene bakterier (Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus) under oppholdet, og infeksjoner var hyppigere (27 %) enn i behandlingsgruppen (7 %).

  Hva er optimal konsentrasjon?

  Hva er optimal konsentrasjon?

  Klorheksidin er det beste antiseptikum for rask og effektiv reduksjon av munnhulens mikrobemengde (1). Oral applikasjon av klorheksidin er en teknisk enkel prosedyre som koster lite og er rask å utføre. Litteraturen viser stor variasjon i anbefalinger og bruk, både hva angår konsentrasjon (0,06 – 2 %), applikasjonsteknikk og hyppighet (1). For forebygging av pneumoni under respiratorbehandling er 0,12 – 0,2 % mest brukt. I to studier ble det brukt en konsentrasjon på 2 % (4, 5). Ifølge en nyere oversiktsartikkel og metaanalyse av studier om forebygging av respiratorassosiert pneumoni ga 2 % klorheksidin bedre effekt enn 0,2 % og 0,12 % (6).

  Allerede i 1970 viste studier at 0,2 % klorheksidinoppløsning reduserte nydanning av plakk, mens 2 % oppløsning også førte til fjerning av plakk (7). Dette er viktig, fordi belegg og plakk fører til mer virulente bakterier.

  Vi anbefaler oral applikasjon med 2 % klorheksidinoppløsning for å forebygge pneumoni under respiratorbehandling. Et slikt preparat er ikke godkjent markedsført i Norge for oral applikasjon, men kan rekvireres fra sykehusapotek.

  Publisert først på nett 9.3. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media