Annonse
Annonse
Kommentar
25.06.2018
Vi takkar for ein oversiktleg artikkel om intermediærpasientar av Morland og medarbeidare ( 1 ). Det kjem fram at kunnskapen er begrensa om denne gruppa pasientar, som altså er for sjuke til å ligge...
25.06.2018
Jeg takker forfatterne for tydelig å fremheve den interessante Mondors sykdom i Tidsskriftet ( 1 ). Dette er, som de nevner, en overflatisk thromboflebitt, hovedsak av mekanisk årsak. Langvarig...
25.06.2018
Aksel Tveråmo og Ine Baug Johnsen viser til at helsemyndighetenes krav til objektive kategorier vanskeliggjør forståelse og behandling av pasienter som lider av sykdommer med subjektivt preg, og...
25.06.2018
Elling Ulvestad fortjener takk for en opplysende artikkel om subjektets og subjektivitetens plass i medisinsk praksis og i vitenskapsteoretisk forståelse ( 1 ). Ulvestad utlegger Engels modell som en...
12.06.2018
Are Hugo Pripp har sannsynligvis ønsket å gi en lettforståelig fremstilling av korrelasjonsanalyser ( 1 ). Men, «det er ingen kongelig vei til geometri». Snarveier og tilnærmet korrekte...
12.06.2018
Leger gjør feil og vi må tørre å snakke om det, skriver Kathrine F. Vandraas i Tidsskriftet ( 1 ). Vandraas trekker frem vinkristin-saken på Haukeland som et eksempel der legen blir eksponert og pekt...
12.06.2018
Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har lest kommentaren med interesse og mener den er et viktig supplement til forståelsen av fettembolisyndrom og hvordan vi skal forholde oss til dette...
12.06.2018
Slik vi forstår Dahl og medarbeidere mener de at det er aktiveringen av koagulasjonssystemet som i så stor grad er hovedproblemet ved fettemboliene at embolitypen er uvesentlig ( 1 ). Ulike...
12.06.2018
Mitt hovedbudskap, som Henriksen og medarbeidere unnlater å kommentere, er at svangerskapsdiabetes faktisk ikke er en viktig risikofaktor i svangerskapet. Screening og behandling av...
12.06.2018
Bjørn Backe mener nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes vil føre til massiv sykeliggjøring av gravide, men argumentene han presenterer er allerede diskutert og veid i bakgrunnsmaterialet for de...