Christine Årdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Årdal

Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
18.10.2011
Given today’s pharmaceutical markets, it is difficult to develop new drugs for diseases that primarily affect people in developing countries. Supplementary business models are needed to address this...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
18.10.2011
Med dagens legemiddelmarkeder er det vanskelig å få utviklet nye legemidler for sykdommer som først og fremst rammer befolkningen i utviklingsland. Det er behov for nye forretningsmodeller som kan...
Christine Årdal, Johanne Helene Iversen, Kirsten Myhr
15.11.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2016 – 8 I kronikken i Tidsskriftet nr. 20/11, s. 2016, tredje spalte, skal det i første setning under mellomtittelen stå: Verdens helseorganisasjon (WHO) opprettet i...