Lars Slørdal

Artikler av Lars Slørdal

Knut Lien, Olav Spigset, Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
01.10.2018
Digitalisglykosider har vært i bruk i over 200 år og benyttes fortsatt ved behandling av atrieflimmer og hjertesvikt ( 1 ). Hvorvidt nytten av disse legemidlene veier opp for de potensielle farene...
Lars Slørdal, Olav Spigset
17.09.2018
Takk til Petter Gjersvik for refleksjonene rundt de nyere eksamensformene i medisinstudiet ( 1 ). Han har rett i det han skriver: gjetting premieres i noen grad, arbeidsbelastning for underviserne...
Pål Gjerden, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
03.09.2018
Antall brukere av det antipsykotiske medikamentet kvetiapin øker dramatisk. Det brukes nærmest utelukkende på andre indikasjoner enn behandling av psykoser. Kvetiapin ble lansert i Norge med...
Lars Slørdal
18.05.2018
Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre? I en redaksjonell lederartikkel i Tidsskriftets påskenummer beskriver medisinsk redaktør Geir Jacobsen hvordan en «...
Lars Slørdal
16.04.2018
Vi trenger en rasjonell, transparent og mindre kynisk ordning for prising av nye legemidler. I 1955 fremstilte en gruppe forskere under ledelse av den amerikanske virologen Jonas Salk en effektiv...
Lars Slørdal
08.01.2018
Niels Christian Geelmuyden Pillebefinnede Hva vet vi om medisinene vi tar? 377 s. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52700-6 Niels Christian Geelmuydens tilnærming til helsefag...
Lars Slørdal
16.10.2017
Hans Olav Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 4. utg. 441 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 559 ISBN 978-82-05-49691-0 Hans Olav Fekjær har...
Lars Slørdal
04.09.2017
Helsevesenet byråkratiseres på faglighetens bekostning. «If I (….) had to listen to that, or read things like that, I would want to give up listening and reading. I would begin thinking up new kinds...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen
08.11.2016
Byttet fra digitoksin til digoksin ble risikofylt. Unødig risikofylt. Etter ti år med omhyggelige studier publiserte den engelske legen William Withering i 1785 monografien On the foxglove and some...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
25.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
13.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
04.10.2007
Det er trist å se at Legemiddelverket kun er opptatt av formaljuridiske forhold og ikke vil diskutere hvorvidt glukosamin har effekt. Gramstad & Skovlunds innlegg viser at Legemiddelverket...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
23.08.2007
Offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentuavhengige studier har ikke påvist effekt av...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
15.11.2007
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose ( 1 ). Forfatterne viser...
Christine Strand Bachmann, Erik Andreas Berg, Olav Spigset, Lars Slørdal
17.01.2008
Insomni er en subjektiv følelse av utilfredsstillende søvnkvalitet og/eller søvnmengde, og har en prevalens på 30 – 40  % ( 1 ). Zopiklon og zolpidem ble lansert på det norske markedet for behandling...
Jan M. Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
12.06.2008
I Tidsskriftet nr. 7/2008 refererer Erlend Hem ( 1 ), med bakgrunn i retningslinjer fra et ekspertpanel oppnevnt av American Pain Society og American College of Physicians ( 2 ), at «en rekke...
Lars Slørdal, Jørgen G. Bramness
09.10.2008
Det klassiske antihistaminet alimemazin har mange farmakologiske effekter, inklusive sedasjon. Det brukes relativt hyppig som sovemiddel, også hos små barn. Alimemazin kan gi alvorlige bivirkninger,...
Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
13.03.2008
Legemidler med kjent virkning og sikkerhetsprofil er i de fleste tilfellene å foretrekke fremfor «nye» legemidler Et notat fra Norsk institutt for by- og regionforskning med tittelen «Fører...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
13.03.2008
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose ( 1 ). Vi konstaterer også at Clayton ikke presenterer fakta som...
Kjersti Lia, Olav Spigset, Lars Slørdal
15.01.2009
I Norge påvises hvert år andre rusmidler enn alkohol hos noe over 4 000 bilførere som stoppes eller pågripes av politiet etter påfallende kjøring ( 1 ). De misbruksstoffene som oftest påvises, er...