Infeksiøs endokarditt ved Ålesund sjukehus 1997 – 2006

Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1154 – 7

I Tidsskriftet nr. 2, side 117, tabell 4: Enterobacter cloacae var feilaktig plassert i gruppen enterokokker, skulle vært plassert under gruppen Annet.

Anbefalte artikler