Torstein Hole

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torstein Hole

Ragnar Eriksen, Johnny Vegsundvaag, Torstein Hole, Torstein Holm Morstøl
09.03.2006
Høyresidig hjertesvikt kan gi kliniske funn som halsvenestuving, forstørret lever og perifere ødemer. Ved ekkokardiografi kan man påvise økt fyllingstrykk i høyre ventrikkel og atrium. Invasive...
Hilde Hellebust Haaland*, Torstein Holm Morstøl, Johnny Vegsundvåg, Torstein Hole
25.09.2003
Atriestimulering via oesophagus er en veldokumentert metode for utredning av paroksysmale supraventrikulære takykardier ( 1 , 2 ). I tillegg til å kunne klassifisere arytmier og kartlegge...
Torstein Hole
06.11.2003
Det er stor variasjon i funksjonsnivå og overleving etter eit infarkt. Ei rekke faktorar er identifiserte som viktige prognostiske markørar, mellom anna venstre ventrikkel sin ejeksjonsfraksjon og...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Hvert år blir ca. 13 000 nordmenn innlagt med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Flere studier har vist at kvinner kan ha mindre klare symptomer og kliniske funn, at de har lengre...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Each year, some 13 000 Norwegians are admitted to Norwegian hospitals with acute myocardial infarction ( 1 ). Several studies have shown that women may have less clear symptoms and clinical findings...
Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide
21.01.2011
På verdensbasis er insidensen av infeksiøs endokarditt mellom 1,7 – 6,2 per 100 000 per år ( 1 ). Det er mangel på større undersøkelser, og de systematiske gjennomgangene som finnes, viser stor...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Cardiovascular diseases constitute the most common cause of hospitalisation in Norway ( 1 ). Although the mortality rate for these diseases has fallen in Norway in recent years, ischaemic heart...
Torstein Hole, Johan Barstad, Solfrid Teigen, Marit Kvangarsnes
22.09.2015
More cost-efficient and holistic patient pathways are a goal for Norwegian and international health policy ( 1 , 2 ). Priority is given to providing better help quickly to those who need it in the...
Per G. Farup, Tom Harald Edna, Torstein Hole, Rune Midgard, Stian Lydersen, Stein Kaasa
08.09.2005
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil styrke den medisinske forskningen i regionen. Dette gjøres ved en...
Torstein Hole, Per Christian Juvkam, Arne Lied
02.06.2005
Trombolytisk behandling har vore standardbehandling ved akutt hjarteinfarkt med ST-elevasjon i nær 20 år ( 1 ). Effekten av trombolytisk behandling er tidsavhengig med avtakande effekt med aukande...
Torstein Hole, Geeta Gulati, Eigill Eide
20.05.2011
Vi takker for interessen for vår artikkel. Ved litteratursøk fant vi dessverre ingen referanse til Frisvolds artikkel ( 1 ), sannsynligvis fordi dette hovedsakelig er kategorisert som et...
Geeta Gulati, Torstein Hole, Eigill Eide
20.05.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1154 – 7 I Tidsskriftet nr. 2, side 117, tabell 4: Enterobacter cloacae var feilaktig plassert i gruppen enterokokker, skulle vært plassert under gruppen Annet.
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Hjerte- og karsykdommer er vanligste årsak til innleggelse i norske sykehus ( 1 ). Selv om dødeligheten av disse sykdommene er redusert i Norge de siste årene, er fremdeles iskemisk hjertesykdom en...
Torstein Hole, Johan Barstad, Solfrid Teigen, Marit Kvangarsnes
20.10.2015
Takk for ein svært relevant merknad til vår artikkel. Dette er ei hovudproblemstilling for desse ØHD-sengene. Tilbodet skal vere eit alternativ til innlegging i sjukehus, og med minst like god...
Torstein Hole, Johan Barstad, Solfrid Teigen, Marit Kvangarsnes
22.09.2015
Meir kostnadseffektive og heilskaplege pasientgangar er eit mål i helsepolitikken i Noreg og internasjonalt ( 1 , 2 ). Betre hjelp raskt til dei som treng det i kommunane har prioritet ( 2 , 3...