Feilinformert om influensaserologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I kommentarspalten i Tidsskriftet nr. 19/2010 skriver Scheel og medarbeidere at de i september 2009 ble gjort oppmerksom på at ingen laboratorier i Norge utførte influensaserologi (antistoffpåvisning), kun antigenpåvisning (1).

  Her er forfatterne feilinformert. I det registeret som kalles Metodekatalogen og som forvaltes av Folkehelseinstituttet, kan man finne alle analyser som i dag utføres i virologi/serologi ved de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene i Norge. Alle laboratoriene, og derfor også Scheel m.fl., har adgang til dette registeret.

  Registeret viser at det er ti laboratorier som i dag tilbyr influensaserologi som en del av sin rutine. Antallet var høyere før, men under pandemien i 2009 ble det rapportert om influensa A- og influensa B-virusinfeksjon påvist ved antistoffundersøkelser fra følgende sju laboratorier: Akershus, Bergen, Bodø, Drammen, Molde, Stavanger og Tønsberg. Store deler av landet var ut fra dette, i alle fall i perioder, dekket med serologisk diagnostikk av influensa.

  Det påvises antistoffer som i reaksjon med typespesifikt antigen (nukleoprotein og matriksprotein) i viruset binder komplement, komplementbindingsreaksjonen. Diagnosen stilles ved signifikant titerstigning (4x), i serumprøver tatt to ganger med ca. en ukes avstand, eller ved høyt titer i enkeltprøve når de kliniske funnene er typisk. De typespesifikke antigenene er så  stabile både for Influensa A og influensa B at reaksjonen kan benyttes både ved sesonginfluensa og når det kommer en ny pandemisk stamme, uavhengig av eventuelle antigene forandringer i hemagglutininet (HA) eller nevraminidasen (N).

  Vi oppfordrer de laboratoriene som fortsatt har et tilbud om influensakomplementbindingsreaksjon til å opprettholde dette. Det er viktig at noen fortsetter med slik serologisk diagnostikk fordi det kan være viktig hos enkelte pasienter å kunne få påvist influensa med en alternativ metode til polymerasekjedereaksjonstest (PCR), spesielt i tilfeller der man er for sent i forløpet til å kunne påvise agens. Dette vil også gi oss et mer korrekt bilde av utbredelse og omfang av epidemien/pandemien.

  Subtypespesifikk serologi (antistoffmåling mot hemagglutinin) for influensa A har til nå kun vært gjort i forskningsprosjekter og som del av overvåkingen ved det nasjonale influensalaboratoriet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (2) og ved Gades institutt, Universitetet i Bergen, først og fremst i forskningssammenheng, f.eks. Pandemrix vaksinestudie hos sykehusansatte i 2009 (Gro Njølstad, personlig meddelelse). Det var ikke naturlig å tilby denne typen analyse som pasientrettet diagnostikk, også fordi det var usikkert om resultatet kunne brukes til å bedømme beskyttende immunitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media