T. Dehli og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for interessen Brattebø og Wisborg viser for vår artikkel i tidsskriftet (1).

  I sin kommentar er de kritiske til studiens inklusjonskriterier, som de mener burde favnet bredere. Vi vil derfor utdype grunnlaget for vårt pasientutvalg (1). Et bærende element i det planlagte nasjonale traumesystemet er optimal samhandling og klar rollefordeling mellom lokalsykehus og traumesenter. Vårt pasientutvalg – et komplett toårsmateriale for alle pasienter med Injury Severity Score > 15 som ble overført fra lokalsykehus til traumesenter i akuttfasen – er velegnet til å adressere to sentrale elementer i traumesystemet: 1) omfanget av nødkirurgiske prosedyrer og 2) kvaliteten på den bildediagnostikken som lokalsykehuset må basere sine beslutninger på, med hensyn til umiddelbar stabiliserende kirurgi og overføring til traumesenter.

  Et hovedfunn er den lave forekomsten av nødkirurgi slik dette er definert i Traumesystem i Norge (2). 14 av 74 pasienter gjennomgikk slike prosedyrer i akuttfasen, hvorav åtte på lokalsykehus. For den aktuelle pasientgruppen gikk det gjennomsnittlig tre måneder mellom hver gang traumesenteret mottok en pasient som hadde gjennomgått et nødkirurgisk inngrep ved et lokalsykehus. Disse dataene bør være en del av beslutningsgrunnlaget for hvordan traumesystemet skal organiseres.

  Med hensyn til vår omtale av bildediagnostikken hevder Brattebø og Wisborg at «Lokalsykehusene kritiseres for varierende praksis (bl.a. bruk av CT)». Karakteristikken er ikke treffende. Variasjon er ikke nødvendigvis et problem, men avvik fra omforente faglige retningslinjer er det. Samtidig som vi dokumenterer at de aller fleste CT-undersøkelsene er utført lege artis, har vi avdekket et forbedringspotensial: 15 % av CT thorax/buk/bekken er tatt uten intravenøs kontrast, og 16 % av pasientene som ble undersøkt med CT caput, gjennomgikk ingen bildediagnostikk av cervikalcolumna. Radiologisk avdeling, UNN ønsker å ta utgangspunkt i disse funnene i det kommende arbeidet med implementering av den nye traumeorganisasjonen i Helse Nord.

  Effektiv diagnostikk og stabiliserende behandling ved lokalsykehus før overføring til traumesenter er bærebjelker i det planlagte nasjonale traumesystemet (2). Vår studie skal ikke leses som kritikk. Vi analyserer sentrale planforutsetninger og påpeker forbedringstiltak som sikter mot at lokalsykehuset best mulig skal fylle sin rolle i overlevelseskjeden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media