Kristian Bartnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Bartnes

Andreas J. Krüger, Nina Hesselberg, Geir Tore Abrahamsen, Kristian Bartnes
11.05.2006
Et traumeteam bør ta imot alvorlig tilskadekomne når de ankommer sykehuset ( 1  –  5 ). En undersøkelse fra 2001 viste at 27 av 52 norske traumesykehus hadde et slikt team, men bare ved 19 var det...
Kristian Bartnes
02.11.2006
Stadil, Flemming Lund, Bjarne Nordling, Jørgen Kirurgisk kompendium – kittelbog 2. utg. 612 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2006. Pris NOK 599 ISBN 87-17-03789-1 De fleste...
Andreas J. Krüger,, Nina Hesselberg,, Geir Tor Abrahamsen,, Kristian Bartnes
22.06.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1335 – 7 I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 10/2006 skal kolonneteksten i tabell 3, side 1336, være: Antall pasienter med anestesiologisk eller kirurgisk prosedyre...
Kristian Bartnes, Vidar Isaksen, Jan Due
28.05.2003
Angiosarkomer er sjeldne, maligne endoteliale neoplasmer. I Norge utgjør de ett av 3 700 krefttilfeller. Gjennomsnittlig femårsoverlevelse er 10 % ( 1 ). Vi presenterer her erfaringer med diagnostikk...
Kristian Bartnes, Barthold Vonen, Arne Johannes Tofte, Pål Gunnes, Per Lunde, Truls Myrmel, Dag Sørlie, Mons Lie
28.02.2002
Suksess ved koronar bypasskirurgi avhenger av at de anlagte graft forblir blodførende over tid; okklusjon reduserer overlevelse, medfører ofte residivangina og øker behovet for gjentatt...
Kristian Bartnes
20.10.2001
Omarbeidet prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, 1998 Kreftsykdommene dreper halvparten av sine ofre (1). De fleste dødsfallene skyldes...
Kristian Bartnes
14.01.2010
Kardiogent sjokk betinget i massiv lungeemboli medfører høy mortalitet. Tilstanden kan reverseres ved rask diagnostikk og behandling. Dette demonstreres klart av Petter Vanke og medarbeidere, som ved...
Trond Dehli, Anna Bågenholm, Liv-Hege Johnsen, Svein Are Osbakk, Knut Fredriksen, Kristian Bartnes
12.08.2010
Mange hardt tilskadekomne trenger behandling som bare gis ved store sykehus med tilgang til alle kirurgiske spesialiteter, intervensjonsradiologisk service og et avansert intensivmedisinsk tilbud...
Trond Dehli, Anna Bågenholm, Liv-Hege Johnsen, Svein Are Osbakk, Knut Fredriksen, Kristian Bartnes
02.12.2010
Vi takker for interessen Brattebø og Wisborg viser for vår artikkel i tidsskriftet ( 1 ). I sin kommentar er de kritiske til studiens inklusjonskriterier, som de mener burde favnet bredere. Vi vil...