Overføring av spesialistgodkjenning

Einar Skoglund, Brit Torill Gutbier Om forfatterne
Artikkel

Overføring av spesialistgodkjenning fra andre land til norsk godkjenning er endret.

Det er ikke lenger adgang til å få konvertert en spesialistgodkjenning fra utlandet til norsk godkjenning dersom legen ikke har gjennomført spesialistutdanning i godkjenningslandet eller på annen måte har tilegnet seg ytterligere teoretisk eller annen form for yrkeskvalifikasjoner i godkjenningslandet. Dette innebærer at leger som f.eks. har fått spesialistgodkjenning fra Island kun ved å sende sin søknad dit, ikke lenger vil få spesialistgodkjenningen konvertert til norsk spesialistgodkjenning.

Inntil 1.11. 2008 har Legeforeningen innvilget søknader om overføring av spesialistgodkjenning fra andre land, bl.a. Island, selv om det tydelig gikk frem av papirene at søkerne verken hadde gjennomført sin spesialistutdanning, eller på annen måte hadde tilegnet seg ytterligere teoretisk eller praktiske yrkeskvalifikasjoner i godkjenningslandet.

Denne praksisen opphørte da rådsdirektiv 2005/36 EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ble implementert i norsk rett 1.11. 2008 med ikrafttreden av forskrift 2008–10–08 nr 1130, om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell for yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land (1, 2).

Nordisk overenskomst gjelder kun for nordiske statsborgere

Etter ordlyden i artikkel 15 i Nordisk overenskomst åpnes det for at islandsk/svensk/dansk og finsk spesialistgodkjenning kan kreves overført (3). Det anses imidlertid å være i strid med overenskomstens formål å overføre spesialistgodkjenning fra et land til et annet i tilfeller hvor søkeren har fått sin spesialistgodkjenning i et land hvor vedkommende ikke har gjennomført noen del av spesialistutdanningen. Overenskomstens formål er å redusere grensehindringer, men ikke å undergrave det enkelte lands utdanningskrav. Nordisk overenskomst må praktiseres i henhold til direktivet 2005/36 EF og forskriften som implementerer direktivet i norsk rett.

Ved disse endringer i EU-direktiv og forskrift, samt praktisering av Nordisk overenskomst, kan leger ikke lenger sende sine papirer til andre land med andre/mindre strenge krav til spesialistgodkjenning for å bli godkjent der, og senere overføre spesialistgodkjenningen til Norge.

Anbefalte artikler